Data publikacji: 20.07.2017

Nawigacja 50 plus

Interdyscyplinarny model zapewnienia warunków do pracy osobom po 50. roku życia w mikro, małych i średnich firmach

Administrator projektu

dr hab. Cecylia Sadowska-Snarska ([email protected])

Lider projektu

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr

Partnerzy

Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomii i Zarządzania; Företagarna – The Swedish Federation of Business Owners – Szwecja; Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH – Niemcy, Lech Garmażeria Staropolska Sp. z o.o. Sp. k.

Program

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

Działanie

4.3 Współpraca ponadnarodowa

Cel główny

Celem głównym niniejszego projektu jest wypracowanie i wdrożenie nowego interdyscyplinarnego modelu NAWIGACJA 50+ wspierającego utrzymanie aktywności zawodowej osób po 50 roku życia w sektorze MMSP, MMSP i instytucje otoczenia biznesu we wdrażaniu zarządzania wiekiem.

Do kogo skierowany

Do osób pracujących, w grupie wiekowej 50+, zainteresowanych utrzymaniem zatrudnienia oraz kontynuacją rozwoju zawodowego, w tym osób świadczeniem usług planowania i zarządzania karierą zawodową na rzecz pracowników niepełnosprawnych; firm z sektora MMSP – kadra zarządzająca, specjaliści Human Resources, pracownicy działów kadr zajmujący się zarządzaniem zasobami ludzkimi, w tym zarządzaniem wiekiem personelu w firmach; instytucji szkoleniowych, instytucji otoczenia biznesu realizujących politykę promocji zatrudnienia, posiadających instrumenty wdrażania systemowych rozwiązań dotyczących aktywności zawodowej. W grupie tej znajdują się także doradcy zawodowi publicznych (urzędy pracy) oraz niepublicznych instytucji rynku pracy (agencje poradnictwa zawodowego) zajmujący się.

Planowane efekty

Efektem realizacji projektu będzie wypracowanie i wdrożenie do praktyki nowego modelu NAWIGACJA 50+, czego bezpośrednim skutkiem będzie wzrost aktywności pracowników 50+ w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach a także wzrost świadomości instytucji biorących udział w projekcie w zakresie właściwego ZZL, w tym zarządzania wiekiem.

 

BIEŻĄCE DZIAŁANIA W PROJEKCIE

12.12.2017r. godz.12:00 – 20:00 I spotkanie Partnerstwa Lokalnego – UwB, Wydział Ekonomii i Zarządzania

18 – 19.12.2017r. – kontrola projektu

10.01.2018r. godz.8:45 – telekonferencja międzynarodowa z Partnerami z Niemiec i Szwecji 

Styczeń 2018r. – rozpoczęcie testu na poziomie Igła 50+, Kompas 50+

Marzec – kwiecień 2018r. warsztaty psychologiczno-motywacyjne

Kwiecień – maj 2018r. – szkolenia dla pracowników objętych testem

Wartość projektu

1 580 300,00 zł

Dofinansowanie

1 300 755,00 zł

Okres realizacji

2017.01.01-2019.06.30