Znak postępowania: 1/PART/4.3/POWER/2017

 

Wyniki ogłoszenia na wybór partnera do projektu „NAWIGACJA 50 PLUS – interdyscyplinarny model zapewnienia warunków do pracy osobom po 50 roku życia w mikro, małych i średnich firmach”

 

 

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr działając na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 informuje, iż w drodze konkursu dokonano wyboru Partnera do projektu „NAWIGACJA 50 PLUS – interdyscyplinarny model zapewnienia warunków do pracy osobom po 50 roku życia w mikro, małych i średnich firmach”.

Decyzją członków Komisji Oceny Ofert, po dokonaniu oceny oferentów zgodnie z kartą oceny ofert oraz na podstawie zbiorczego zestawienia ofert wybrano następująca instytucję: Lech Garmażerka Staropolska Sp. z o.o. Sp. k.

Wyniki ogłoszenia

 

 

 

Ogłoszenie na wybór partnera do projektu „NAWIGACJA 50 PLUS – interdyscyplinarny model zapewnienia warunków do pracy osobom po 50 roku życia w mikro, małych i średnich firmach”

 

 

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr działając na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 informuje, iż ogłoszenie konkursu na wybór nowego Partnera do projektu „NAWIGACJA 50 PLUS – interdyscyplinarny model zapewnienia warunków do pracy osobom po 50 roku życia w mikro, małych i średnich firmach”. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, OŚ –  IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie – 4.3 Współpraca ponadnarodowa. Realizatorzy:

  • Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr (Lider Projektu),
  • Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomii i Zarządzania,
  • Företagarna – The Swedish Federation of Business Owners – Szwecja,
  • Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH  – Niemcy.

Celem partnerstwa jest wypracowanie i wdrożenie nowego interdyscyplinarnego modelu NAWIGACJA 50+, wspierającego utrzymanie aktywności zawodowej osób po 50 roku życia w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

 

Zgłoszenia z propozycją współpracy należy składać w formie pisemnej najpóźniej do dnia 08.12.2017 r. do godz. 15:00 w sekretariacie Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr
ul. Spółdzielcza 8, 15-441 Białystok.

 

Oferta powinna być sporządzona zgodnie z postanowieniami Regulaminu Konkursu.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.  85 653 77 00

 

Serdecznie zachęcamy do współpracy.

Regulamin konkursu na wybór Partnera N50+

Zał. 1 Formularz oferty

Zał. 2 Oświadczenie

Zał. 3 Oświadczenie