Białystok, dnia 26.07.2019r.

Informacja o unieważnieniu postępowania

            Zamawiający – Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr z siedzibą w Białymstoku – działając na podstawie art. 7 Regulaminu Konkursu na wybór partnera do projektu „Podlaski uczeń cyfrowego świata – projekt rozwoju kompetencji cyfrowych wśród uczniów szkół podstawowych województwa podlaskiego”.  informuje o unieważnieniu postępowania którego przedmiotem jest:

 Uzasadnienie faktyczne oraz prawne:

          Zamawiający wszczął postępowanie w trybie konkursu, którego przedmiotem jest wybór partnerów do realizacji projektu „Podlaski uczeń cyfrowego świata – projekt rozwoju kompetencji cyfrowych wśród uczniów szkół podstawowych województwa podlaskiego”.   W wymienionym konkursie w trakcie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu złożenia ofert nie wpłynęła żadna oferta od potencjalnego Partnera.

 Z poważaniem,

Specjalista ds. zamówień

Karolina Matyszewska-Marczukiewicz

 informacja o unieważnieniu

 Białystok 26.06.2019

Ogłoszenie na wybór partnerów do projektu „Podlaski uczeń cyfrowego świata – projekt rozwoju kompetencji cyfrowych wśród uczniów szkół podstawowych województwa podlaskiego”

 Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr działając na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 informuje, iż ogłasza konkurs na wybór Partnerów do projektu „Podlaski uczeń cyfrowego świata – projekt rozwoju kompetencji cyfrowych wśród uczniów szkół podstawowych województwa podlaskiego”. Realizatorem jest Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr (Lider Projektu).

Celem głównym projektu jest rozwijanie u uczniów szkół podstawowych kompetencji i umiejętności ICT. Okres realizacji: 01 września 2020-30 czerwca 2022. Działania zaplanowane w projekcie:

 1. Cyberbezpieczeństwo – realizacja dodatkowych zajęć na temat bezpieczeństwa w sieci, w tym ochrony przed przemocą czy fake news z udziałem praktyków, ekspertów oraz influencerów;
 2. Projekty multimedialne na temat zawodów przyszłości realizowane przez grupę uczniów w formule regionalnego konkursu z nagrodami;
 3. Nauka programowania w ramach zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych dla dzieci i młodzieży;
 4. Cyfryzacja zajęć z przedmiotów poprzez stworzenie kontentów oraz ćwiczeń do wykorzystania przez nauczycieli i uczniów z wykorzystaniem technik multimedialnych oraz Internetu;
 5. Wyjazdy edukacyjne do firm lub na eventy związane z nowymi technologiami;
 6. Szkolna liga e-sportowa: rozgrywki w popularne gry pomiędzy drużynami reprezentującymi poszczególne szkoły;
 7. Program stypendialny dla uczniów uzyskujących wysokie wyniki w nauce z regulaminem przyznawania stypendiów współtworzonym z udziałem pracodawców i praktyków z sektora informatycznego;
 1. Program wspomagania szkoły w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością̨ oraz wsparcie na rzecz ucznia młodszego;
 2. Wyposażenie mobilnej  pracowni komputerowej.

Zgłoszenia z propozycją współpracy należy składać najpóźniej do dnia 19.07.2019 r. do godz. 15:00 w sekretariacie Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr
ul. Spółdzielcza 8, 15-441 Białystok lub na e-mail: [email protected]

Oferta powinna być sporządzona zgodnie z postanowieniami Regulaminu Konkursu.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.  85 653 77 00

Serdecznie zachęcamy do współpracy.

Regulamin konkursu na wybór Partnera Kompetencje 4.0

Zał. 1 Formularz oferty

Zał. 2 Oświadczenie

Zał. 3 Oświadczenie

Zał. 4 Oświadczenie wkład własny

 

Białystok 26.06.2019r.

Wyniki ogłoszenia na wybór partnerów do projektu „KOMPETENCJE 4.0 – program diagnozy i rozwoju kompetencji w MSP wdrażającym procesy automatyzacji i współpracującym w klastrze metalowym”

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr działając na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 informuje, iż w drodze konkursu dokonano wyboru Partnerów do projektu KOMPETENCJE 4.0 – program diagnozy i rozwoju kompetencji w MSP wdrażającym procesy automatyzacji i współpracującym w klastrze metalowym”.

Decyzją członków Komisji Oceny Ofert, po dokonaniu oceny oferentów zgodnie z kartą oceny ofert oraz na podstawie zbiorczego zestawienia ofert wybrano następujące instytucje:

 • Whitle Hill sp. z o.o. spółka komandytowa
 • Narodowe Forum Doradztwa Kariery
 • Instituto de Soldature e Qualidade
 • DVM Srls

wyniki konkursu

Białystok 04.06.2019

Ogłoszenie na wybór partnerów do projektu „KOMPETENCJE 4.0 – program diagnozy i rozwoju kompetencji w MSP wdrażającym procesy automatyzacji i współpracującym w klastrze metalowym”

 Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr działając na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 informuje, iż ogłasza konkurs na wybór Partnerów do projektu „KOMPETENCJE 4.0 – program diagnozy i rozwoju kompetencji w MSP wdrażającym procesy automatyzacji i współpracującym w klastrze metalowym”. Realizatorem jest Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr (Lider Projektu).

Celem głównym jest wypracowanie i wdrożenie w przedsiębiorstwach MSP z branży metalowej do XII 2022r., w oparciu o efekty współpracy ponadnarodowej, nowego rozwiązania KOMPETENCJE 4.0 służącego dostosowaniu kompetencji ich kadr do zmian zachodzących w gospodarce związanych z postępem technologicznym.

Zgłoszenia z propozycją współpracy należy składać najpóźniej do dnia 25.06.2019 r. do godz. 15:00 w sekretariacie Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr
ul. Spółdzielcza 8, 15-441 Białystok lub na e-mail: [email protected]

Oferta powinna być sporządzona zgodnie z postanowieniami Regulaminu Konkursu.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.  85 653 77 00

Serdecznie zachęcamy do współpracy.

Regulamin konkursu na wybór Partnera Kompetencje 4.0

Zał. 1 Formularz oferty

Zał. 2 Oświadczenie

Zał. 3 Oświadczenie

 

Białystok, dnia 8 stycznia 2019r.

1/BFKK/2018 Realizacja usług księgowych

 

Informacja o wyniku zapytania ofertowego

W związku z prowadzonym postępowaniem nr 1/BFKK/2018, na realizację usług księgowych, informujemy, iż do siedziby Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr wpłynęła jedna oferta niepodlegająca wykluczeniu z firmy „Biuro Rachunkowe Wiktoria Białokozowicz”. W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej, złożona oferta jest najkorzystniejsza.

 Dziękujemy za przesłanie oferty!

 

 

 

Białystok, dnia 18 grudnia 2018r.

1/BFKK/2018 Realizacja usług księgowych.

Status zapytania ofertowego: aktualny;
Termin składania ofert: 2018-12-28 15:00:00
Zamawiający: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr
Numer sprawy: 1/BFKK/2018

Zapytanie ofertowe

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr  informuje, iż w ramach swojej działalności ogłasza zapytanie ofertowe na realizację usług księgowych.


Oferty z propozycją współpracy należy składać w formie pisemnej, najpóźniej w terminie do dnia 28.12.2018r. do godziny 15:00

w sekretariacie Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr, ul. Spółdzielcza 8, 15-441 Białystok

 

Oferta powinna być sporządzona zgodnie z postanowieniami Zapytania ofertowego nr 1/BFKK/2018.

 

Serdecznie zachęcamy do współpracy!

 

Załączniki:

Zapytanie ofertowe usługi księgowe 18.12.2018

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego na realizację usług księgowych 18.12.2018 

 

 

 

Znak postępowania: 1/PART/4.3/POWER/2017

 

Wyniki ogłoszenia na wybór partnera do projektu „NAWIGACJA 50 PLUS – interdyscyplinarny model zapewnienia warunków do pracy osobom po 50 roku życia w mikro, małych i średnich firmach”

 

 

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr działając na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 informuje, iż w drodze konkursu dokonano wyboru Partnera do projektu „NAWIGACJA 50 PLUS – interdyscyplinarny model zapewnienia warunków do pracy osobom po 50 roku życia w mikro, małych i średnich firmach”.

Decyzją członków Komisji Oceny Ofert, po dokonaniu oceny oferentów zgodnie z kartą oceny ofert oraz na podstawie zbiorczego zestawienia ofert wybrano następująca instytucję: Lech Garmażerka Staropolska Sp. z o.o. Sp. k.

Wyniki ogłoszenia

 

 

 

Ogłoszenie na wybór partnera do projektu „NAWIGACJA 50 PLUS – interdyscyplinarny model zapewnienia warunków do pracy osobom po 50 roku życia w mikro, małych i średnich firmach”

 

 

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr działając na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 informuje, iż ogłoszenie konkursu na wybór nowego Partnera do projektu „NAWIGACJA 50 PLUS – interdyscyplinarny model zapewnienia warunków do pracy osobom po 50 roku życia w mikro, małych i średnich firmach”. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, OŚ –  IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie – 4.3 Współpraca ponadnarodowa. Realizatorzy:

 • Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr (Lider Projektu),
 • Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomii i Zarządzania,
 • Företagarna – The Swedish Federation of Business Owners – Szwecja,
 • Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH  – Niemcy.

Celem partnerstwa jest wypracowanie i wdrożenie nowego interdyscyplinarnego modelu NAWIGACJA 50+, wspierającego utrzymanie aktywności zawodowej osób po 50 roku życia w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

 

Zgłoszenia z propozycją współpracy należy składać w formie pisemnej najpóźniej do dnia 08.12.2017 r. do godz. 15:00 w sekretariacie Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr
ul. Spółdzielcza 8, 15-441 Białystok.

 

Oferta powinna być sporządzona zgodnie z postanowieniami Regulaminu Konkursu.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.  85 653 77 00

 

Serdecznie zachęcamy do współpracy.

Regulamin konkursu na wybór Partnera N50+

Zał. 1 Formularz oferty

Zał. 2 Oświadczenie

Zał. 3 Oświadczenie