Białystok, dnia 8 stycznia 2019r.

1/BFKK/2018 Realizacja usług księgowych

 

Informacja o wyniku zapytania ofertowego

W związku z prowadzonym postępowaniem nr 1/BFKK/2018, na realizację usług księgowych, informujemy, iż do siedziby Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr wpłynęła jedna oferta niepodlegająca wykluczeniu z firmy „Biuro Rachunkowe Wiktoria Białokozowicz”. W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej, złożona oferta jest najkorzystniejsza.

 Dziękujemy za przesłanie oferty!

 

 

 

Białystok, dnia 18 grudnia 2018r.

1/BFKK/2018 Realizacja usług księgowych.

Status zapytania ofertowego: aktualny;
Termin składania ofert: 2018-12-28 15:00:00
Zamawiający: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr
Numer sprawy: 1/BFKK/2018

Zapytanie ofertowe

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr  informuje, iż w ramach swojej działalności ogłasza zapytanie ofertowe na realizację usług księgowych.


Oferty z propozycją współpracy należy składać w formie pisemnej, najpóźniej w terminie do dnia 28.12.2018r. do godziny 15:00

w sekretariacie Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr, ul. Spółdzielcza 8, 15-441 Białystok

 

Oferta powinna być sporządzona zgodnie z postanowieniami Zapytania ofertowego nr 1/BFKK/2018.

 

Serdecznie zachęcamy do współpracy!

 

Załączniki:

Zapytanie ofertowe usługi księgowe 18.12.2018

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego na realizację usług księgowych 18.12.2018 

 

 

 

Znak postępowania: 1/PART/4.3/POWER/2017

 

Wyniki ogłoszenia na wybór partnera do projektu „NAWIGACJA 50 PLUS – interdyscyplinarny model zapewnienia warunków do pracy osobom po 50 roku życia w mikro, małych i średnich firmach”

 

 

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr działając na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 informuje, iż w drodze konkursu dokonano wyboru Partnera do projektu „NAWIGACJA 50 PLUS – interdyscyplinarny model zapewnienia warunków do pracy osobom po 50 roku życia w mikro, małych i średnich firmach”.

Decyzją członków Komisji Oceny Ofert, po dokonaniu oceny oferentów zgodnie z kartą oceny ofert oraz na podstawie zbiorczego zestawienia ofert wybrano następująca instytucję: Lech Garmażerka Staropolska Sp. z o.o. Sp. k.

Wyniki ogłoszenia

 

 

 

Ogłoszenie na wybór partnera do projektu „NAWIGACJA 50 PLUS – interdyscyplinarny model zapewnienia warunków do pracy osobom po 50 roku życia w mikro, małych i średnich firmach”

 

 

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr działając na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 informuje, iż ogłoszenie konkursu na wybór nowego Partnera do projektu „NAWIGACJA 50 PLUS – interdyscyplinarny model zapewnienia warunków do pracy osobom po 50 roku życia w mikro, małych i średnich firmach”. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, OŚ –  IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie – 4.3 Współpraca ponadnarodowa. Realizatorzy:

  • Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr (Lider Projektu),
  • Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomii i Zarządzania,
  • Företagarna – The Swedish Federation of Business Owners – Szwecja,
  • Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH  – Niemcy.

Celem partnerstwa jest wypracowanie i wdrożenie nowego interdyscyplinarnego modelu NAWIGACJA 50+, wspierającego utrzymanie aktywności zawodowej osób po 50 roku życia w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

 

Zgłoszenia z propozycją współpracy należy składać w formie pisemnej najpóźniej do dnia 08.12.2017 r. do godz. 15:00 w sekretariacie Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr
ul. Spółdzielcza 8, 15-441 Białystok.

 

Oferta powinna być sporządzona zgodnie z postanowieniami Regulaminu Konkursu.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.  85 653 77 00

 

Serdecznie zachęcamy do współpracy.

Regulamin konkursu na wybór Partnera N50+

Zał. 1 Formularz oferty

Zał. 2 Oświadczenie

Zał. 3 Oświadczenie