Zapewnienie dostosowania kompetencji mieszkańców do rozwijających się potrzeb pracodawców.

Swoją misję Fundacja realizuje poprzez 3 cele strategiczne.

Cele strategiczne

1. Zrozumienie, szczegółowe rozpoznanie oraz upowszechnienie wśród mieszkańców wiedzy na temat potrzeb pracodawców w zakresie aktualnego i przyszłego ich popytu na kompetencje pracowników.

Działania:

  • Badanie rynku pracy, w szczególności potrzeb kompetencyjnych pracodawców
  • Upowszechnianie informacji o potrzebach kompetencyjnych pracodawców w formie publikacji, konferencji, szkoleń, prowadzenia portalu informacyjnego
  • Upowszechnianie wiedzy o potrzebach kompetencyjnych pracodawców w formie doradztwa popytowego skierowanego do młodzieży i dorosłych niezależnie od ich statusu na rynku pracy (uczący się, pracujący, bezrobotni, nieaktywni zawodowo)

2. Wsparcie instytucji systemu oświaty w zakresie dostosowania programów kształcenia do potrzeb kompetencyjnych pracodawców.

Działania:

  • Przekazywanie wiedzy instytucjom systemu oświaty na temat aktualnych i przyszłych potrzeb kompetencyjnych pracodawców w formie doradztwa i szkoleń
  • Wsparcie zarządzania instytucjami systemu oświaty aby były w stanie samodzielnie lepiej dostosowywać się do potrzeb kompetencyjnych pracodawców
  • Wsparcie systemów zapewnienia jakości kształcenia w instytucji systemu oświaty
  • Rozwój systemów potwierdzania / certyfikacji kompetencji

3. Prowadzenie własnej działalności edukacyjnej w sytuacji występowania luk na rynku usług oświatowych, w tym w szczególności praktycznych kompetencji menadżerskich.

Działania:

  • Wsparcie przedsiębiorstw w ramach Bazy Usług Rozwojowych zarówno na poziomie szkoleń kompetencyjnych, jak też usług doradczych w zakresie RZL
  • Kształcenia ustawiczne osób dorosłych podnoszących kwalifikacje z własnej inicjatywy, w tym pracowników przedsiębiorstw w ramach modelu popytowego, w szczególności poprzez bony szkoleniowe oraz KKZ i KUZ Wsparcie systemów zapewnienia jakości kształcenia w instytucji systemów oświat
  • Doradztwo kompetencji dla uczestników kształcenia ustawicznego w zakresie walidacji kompetencji formalnych i nieformalnych

Cele horyzontalne — wspierają cele strategiczne

Rozwój kontaktów międzynarodowych i krajowych służący pozyskaniu najlepszych metod działania służących realizacji celów strategicznych.

Rozwój kadry eksperckiej zdolnej do merytorycznej realizacji celów strategicznych.

Rozwój architektury (sieci współpracy) służącej realizacji celów strategicznych z samorządami terytorialnymi, instytucjami systemu oświaty (szkołami, placówkami kształcenia ustawicznego), uczelniami wyższymi, pracodawcami, instytucjami otoczenia biznesu, władzami oświatowymi.