Dobry zawód – fajne życie – Konkurs wiedzy o zawodach i uwarunkowaniach regionalnego rynku pracy!

Do konkursu wiedzy o zawodach i uwarunkowaniach regionalnego rynku pracy ogłoszonego przez Izbę Rzemieślniczą i Przedsiębiorczości w Białymstoku, w ramach projektu DOBRY ZAWÓD – FAJNE ŻYCIE, zgłosiło się 468 uczniów. Wyniki z I etapu konkursu zostaną podane na stronie internetowej projektu www.dobryzawod.pl do 8 grudnia. Zgodnie z regulaminem konkursu, do II etapu zostanie zakwalifikowanych po 5 uczniów z każdej szkoły, którzy uzyskali największą liczbę punktów z I etapu konkursu. Etap subregionalny (subregiony: białostocki, bielsko-podlaski, łomżyński i suwalski) odbędzie się w dniach 18-19.12.2017 r. i będzie przeprowadzany w formie testu on-line składającego się z 16 pytań jednokrotnego wyboru oraz 2 pytań opisowych. Czas rozwiązania testu wynosić będzie 40 minut. Zwycięzcami konkursu zostanie 30-tu pierwszych uczniów, którzy uzyskają największą liczbę punktów z dwóch testów łącznie. Ponadto zostaną przyznane nagrody wyróżnienia po 5 w każdym subregionie dla najlepszych uczniów. Wyniki ogłoszone zostaną na stronie internetowej projektu do 12 stycznia 2018 r.