Grupa robocza ds. Kursów BOF

Spotkanie grupy roboczej ds., Kursów BOF odbyło się 22.06.2017 o godz. 11.00 i przebiegało zgodnie z załączonym programem spotkania.

Na wstępie spotkania zostały przedstawione etapy związane z realizacją badania luki kompetencyjnej, ponieważ głównym celem działania grupy jest czynny udział w analizie wyników diagnozy luki kompetencyjnej na potrzeby opracowania katalogu kursów uzupełniających (szkolenia specjalistyczne, Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe – KKZ, Kursy Umiejętności Zawodowych – KUZ) umożliwiających niwelowanie zdiagnozowanych luk. Uczestnikom grupy roboczej zostały przedstawione wstępne wyniki diagnozy luki kompetencyjne dot. kluczowych kompetencji na przykładzie dostępnej na tym etapie próby badawczej 5 obszarów: mechanicznego, budowlanego, turystyczno-gastronomicznego, administracyjno-usługowego, elektryczno-elektronicznego. W trakcie prezentacji wyników ustalono, iż należy podzielić analizowane obszary na bardziej jednolite grupy zawodowe. Taki podział obszarów na dodatkowe podobszary umożliwi lepszą diagnozę luki kompetencyjnej i dzięki temu umożliwi lepszy dobór dodatkowych form w zakresie ich niwelowania. Uczestnicy, ustosunkowali się do także przedstawionych danych dotyczących kompetencji personalnych i społecznych, które stanowią efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów. Wyniki oparte były na tej samej próbie badawczej analogicznej jak dla kompetencji kluczowych. Ostatnim etapem spotkania było omówienie i prezentacja kursów i szkoleń uzupełniającym w formie tabelarycznej, w celu jak najtrafniejszego dostosowania przyszłego Katalogu do potrzeb rynku pracy i specyficznych wymogów poszczególnych KKZ i KUZ.