I Krajowe Forum Miejskie w Krakowie

1-2 kwietnia 2019 r. odbyło się I Krajowe Forum Miejskie, które zorganizowano w Krakowie. Uczestniczyło w nim Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku. W trakcie dwudniowego forum zrealizowano sesje tematyczne:

– Przyszłość miast z perspektywy międzynarodowej,

– Wymiar miejski polityki rozwoju, działania wspierające rozwój miast w kontekście realizacji New Urban Agenda i SDG 11 – perspektywa rządowa i samorządowa,

– Krajowe Forum Miejskie – założenia i oczekiwania w kontekście wzmacniania i koordynacji wymiaru miejskiego w polityce rozwoju,

– Rola współpracy w zrównoważonym rozwoju miast – wymiana doświadczeń i wspólne uczenie się w celu realizacji zintegrowanej polityki miejskiej,

– jak usprawnić działania na rzecz rozwoju miast dzięki narzędziom monitorowania i ewaluacji polityk miejskich?

 

Promowany był także projekt pt. Centrum Kompetencji BOF, realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

 

Zdjęcia z I Krajowego Forum Miejskiego w Krakowie – prezentacja projektu pt. pt. Centrum Kompetencji BOF.