Informacja kierowana do Wnioskodawców/Beneficjentów RPOWP/POWER na lata 2014-2020 związana ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, tj. wejściem w życie RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

1. Administratorem danych osobowych jest Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, z siedzibą: ul. Spółdzielcza 8, 15-441 Białystok email: fundacja@bfkk.pl

Administratorem Bezpieczeństwa Informacji (Inspektorem Ochrony Danych Osobowych) jest Andrzej Rybus-    Tołłoczko, arybustolloczko@gmail.com

 

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW, lecz nie na podstawie szczegółowych przepisów prawa, a na podstawie przekazanych danych osobowych, za zgodą osoby, której dane dotyczą.

 

3. Przetwarzanie danych osobowych nie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej.

 

4. Przetwarzanie nie odbywa się na podstawie zgody podmiotu danych o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

5. Dane zostały pozyskane bezpośrednio od podmiotu danych.

 

6. Administrator danych osobowych nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

7. Dane osobowe będą przechowywane w okresie do 10 lat od czasu ich przekazania, nie dłużej niż wymagają tego instytucje dofinansowujące działalność Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr lub do czasu żądania zaprzestania ich przetwarzania.

 

8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 

9. Skargę na działania Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr można wnieść do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

10. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.