Informacja o wynikach naboru partnerów w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu

Białystok 25 sierpnia 2023r.

 

Informacja o wynikach naboru partnerów w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach konkursu: Kształcenie na potrzeby branż kluczowych – nr naboru: FERS.01.05-IP.01-001/23 Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) Priorytet 1 Umiejętności, Działanie 01.05 Umiejętności w szkolnictwie wyższym

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU:

Białostocka Fundacja kształcenia Kadr (dalej: BFKK)  w wyniku otwartego naboru partnerów spoza sektora finansów publicznych, w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach konkursu: nr FERS.05.01-IZ.00-002/23 w działaniu 5.1 „Innowacje społeczne (innowacyjne działania społeczne)” prowadzonego jest na podstawie art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U. poz. 1079) wybrała do wspólnego przygotowania i opracowania wniosku, aplikowania o dofinansowanie oraz realizacji projektu dwóch partnerów spoza sektora finansów publicznych. 

 

INFORMACJA O PODMIOTACH WYBRANYCH DO PEŁNIENIA FUNKCJI PARTNERA: 

BFKK wybrała do wspólnego przygotowania i opracowania wniosku, aplikowania o dofinansowanie oraz realizacji projektu dwóch partnerów spoza sektora finansów publicznych: (1) Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Aleje Jerozolimskie 51/9; 00-697 Warszawa – partner wspierający obszar problemowy innowacji „kompetencje kluczowe i wsparcie kariery” z doświadczeniem w realizacji projektów innowacyjnych w zakresie edukacji oraz (2) Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku, Modlińska 6 lok. U3 – partner wspierający obszar problemowy innowacji „edukacja włączająca” oraz działania mentoringu i coachingu na etapie preinkubacji w regionach z wykorzystaniem sieci współpracy NGO z doświadczeniem w realizacji projektów grantowych

 

INFORMACJA O INNYCH PARTNERACH:

BFKK dodatkowo podjęła współpracę partnerską w zakresie wspólnego przygotowania i opracowania wniosku, aplikowania o dofinansowanie oraz realizacji projektu z 2 partnerami sektora finansów publicznych (podmiot, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych; Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.9), bez konieczności prowadzenia otwartego naboru: (1) Uniwersytet w Białymstoku (Instytut Zarządzania), ul. Świerkowa 20 B, 15-328 Białystok (ul. Warszawska 63, 15-062 Białystok) – partner wspierający obszar problemowy innowacji „transformacja cyfrowa i Gospodarka 4.0” z doświadczeniem w realizacji wydarzeń edukacyjnych w tym zakresie; (2) Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku, Złota 4, 15-016 Białystok – partner wspierający obszar problemowy innowacji „edukacja włączająca” z doświadczeniem w realizacji projektów oraz wydarzeń edukacyjnych w tym zakresie

 

DANE OSÓB DO KONTAKTU W SPRAWIE NABORU:

Michał Skarzyński, mskarzynski@bfkk.pl