Plan działań na rzecz kształcenia i szkolenia zawodowego 2022-2025

Rada Ministrów przyjęła opracowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, we współpracy z innymi resortami, Plan działań w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego na lata 2022-2025, które są odpowiedzią na rzecz realizacji zalecenia Rady z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie kształcenia i szkolenia zawodowego na rzecz zrównoważonej konkurencyjności, sprawiedliwości społecznej i odporności (2020/C 417/01), przedłożony przez ministra edukacji i nauki. Celem działań ujętych w Planie jest przygotowanie przyszłych pracowników na potrzeby nowoczesnej gospodarki. Działania te będą stanowiły kontynuację reformy kształcenia zawodowego rozpoczętej w 2019 r. Plan działań uwzględnia dalsze wyzwania stojące przed kształceniem zawodowym, wynikające z przemian gospodarczych, rozwoju nowych technologii i postępującej cyfryzacji. Chodzi m.in. o poszerzenie oferty kształcenia o kolejne zawody potrzebne na rynku pracy – w tym związane z wykorzystaniem umiejętności ekologicznych i cyfrowych oraz nowych rozwiązań technologicznych. 

Celem działań ujętych w dokumencie jest przygotowanie pracowników na potrzeby nowoczesnej gospodarki. To kontynuacja reformy kształcenia zawodowego, która rozpoczęła się w 2019 r. Plan działań uwzględnia wyzwania stojące przed kształceniem zawodowym wynikające z przemian gospodarczych, rozwoju nowych technologii i postępującej cyfryzacji. 

Najważniejsze działania ujęte w Planie obejmują m.in.:

 • wzmocnienie współpracy z przedstawicielami pracodawców w dalszym rozwoju kształcenia zawodowego w poszczególnych branżach,
 • bieżące dostosowywanie oferty i treści kształcenia zawodowego, we współpracy z pracodawcami, wynikające ze zmian technologicznych i wyzwań związanych z cyfryzacją,  
 • zwiększanie dostępu do nowych zawodów dla uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności,
 • poszerzenie oferty kwalifikacji rynkowych,
 • utworzenie  branżowych centrów umiejętności – ośrodków kształcenia, szkolenia i egzaminowania w poszczególnych branżach,
 • przygotowanie kolejnych materiałów multimedialnych do kształcenia zawodowego wykorzystujących nowe technologie,
 • zwiększenie wykorzystania nowych technologii podczas egzaminów zawodowych,
 • przyjęcie dodatkowych rozwiązań dotyczących możliwości elastycznego zatrudniania w szkołach specjalistów z rynku,
 • zwiększenie dostępu do szkoleń branżowych realizowanych u pracodawców dla obecnych nauczycieli zawodu,
 • promocję najlepszych nauczycieli kształcenia zawodowego oraz ich włączenie w działania upowszechniające innowacje w kształceniu zawodowym,
 • uruchomienie portalu internetowego prezentującego dostępne zawody oraz ułatwiającego współpracę szkół z pracodawcami,
 • organizację europejskiego konkursu umiejętności – Euroskills w 2023 r.
 • zwiększenie udziału samorządów województw w działaniach służących rozwojowi kształcenia zawodowego i wdrażaniu Zintegrowanej Strategii Umiejętności na poziomie regionalnym.

 

Szczegółowe działania: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/plan-dzialan-w-zakresie-ksztalcenia-i-szkolenia-zawodowego-na-lata-2022-2025