Płatny 6 miesięczny staż w zespole składającym się ze specjalistów ds. badań, administrowania oraz rozliczeń projektów unijnych

Płatny 6 miesięczny staż w zespole składającym się ze specjalistów ds. badań, administrowania oraz rozliczeń projektów unijnych 40 godzin tygodniowo.

Elastyczny grafik z możliwością dopasowania do zajęć na uczelni oraz możliwością godzenia życia zawodowego z rodzinnym.

 

Stażysta będzie miał możliwość zdobycia doświadczenia i wysokich umiejętności praktycznych w zakresie:

 • zapoznania się z dokumentacją projektów europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
 • zapoznania się z dokumentacją finansową projektów,
 • nadzorowanie poprawności wykonania projektu zgodnie z umową o dofinansowanie oraz wnioskiem o dofinansowanie projektu;
 • organizacji wsparcia w projekcie, w tym szkoleń, staży, doradztwa (przygotowywanie dokumentów: umów osobowych dla personelu projektu, umów z kontrahentami, umów trójstronnych w przypadku staży, list obecności, potwierdzeń/protokołów odbiorów usług) w tym ustalanie harmonogramów, terminów, miejsc realizacji poszczególnych form wsparcia oraz działania ewaluacyjne w zakresie poszczególnych form wsparcia;
 • nadzoru nad realizacją wskaźników projektu; bieżącego gromadzenia i weryfikowania dokumentacji monitoringowej pod kątem osiągnięcia zakładanych wskaźników realizacji projektu;
 • obsługi systemu SL2014 w zakresie danych uczestników projektu (wpisywanie szczegółowych danych uczestników, aktualizacja danych osobowych oraz form wsparcia); korespondencji, postępu rzeczowego oraz harmonogramów płatności a także nadzór nad obsługą systemu SL 2014 ze strony partnera, realizatora;
 • przygotowywania wniosków o płatność,
 • przygotowywania opisów dokumentów księgowych,
 • prowadzenia bieżącej analizy wydatków,
 • przygotowywania umów oraz rachunków w ramach projektów,
 • sporządzania i aktualizowania harmonogramów płatności,
 • sporządzania dyspozycji przelewów, wykonywania przelewów,
 • sporządzania dokumentacji projektowej związanej z rozliczaniem finansowym projektu,
 • archiwizowania dokumentów,
 • kontroli wydatkowanych środków finansowych,
 • prowadzenia korespondencji wewnętrznej oraz zewnętrznej związanej z realizacją i rozliczaniem projektu UE,
 • współpracy z partnerami oraz kontaktu z Uczestnikami i Instytucjami uczestniczącymi w realizacji projektów
 • wykonywania innych prac administracyjno – biurowych.
 • realizacja badania potrzeb kompetencyjnych firm na terenie BOF:

– audyt stanowisk pracy oraz wywiady pogłębione z właścicielem, kadrą kierowniczą oraz pracownikami według profesjonalnego scenariusza badania opracowanego na potrzeby realizacji projektu Centrum Kompetencji,

– określenie potrzeb kompetencyjnych danej firmy,  konsultacja opracowanego w wyniku badania materiału,

– badanie jednej firmy uwzględnia min. dwa spotkania z przedstawicielami danego przedsiębiorstwa, wstępne opracowanie danych z badania jak również konsultacje wyników badania z daną firmą.

– realizacja badania potrzeb kompetencyjnych pracowników na terenie BOF na 2 poziomach luki kompetencyjnej poprzez przeprowadzenie indywidualnych wywiadów pogłębionych na poziomach: A: umiejętności z dodatkowym udziałem pracowników, mistrzów zawodu, brygadzistów, kierowników, menedżerów liniowych, przełożonych na konkretnych stanowiskach pracy z udziałem instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz nauczycieli zawodu z doświadczeniem w tworzeniu programów nauczania i efektów kształcenia; B: czynności poprzez opisy i rejestrowane próbki pracy z konkretnych stanowisk pracy z udziałem pracowników wykonawczych, czeladników i mistrzów w zawodzie oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli zawodu z doświadczeniem w tworzeniu programów nauczania i efektów kształcenia, doradców zawodowych z doświadczeniem w tworzeniu zasobów informacji zawodowej oraz e-edukatorów i metodyków w zakresie tworzeniu podręczników, e-podręczników i pakietów edukacyjnych do nauki zawodu,

– wprowadzenie uzyskanych danych do baz wynikowych oraz transkrypcję.

 

Po ukończeniu stażu wystawiamy dokument potwierdzający nabyte umiejętności. Oferujemy możliwość dalszej współpracy w zespole administracyjno – finansowym.

Prosimy o zapoznanie się z obowiązkiem informacyjnym kandydatów na staż, podpisanie i załączenie wraz z dokumentami aplikacyjnymi na adres   fundacja@bfkk.pl   do dnia 10 września 2020r.