podlaski kompas pracy

W ramach prac Podlaskiego Kompasu Pracy zorganizowano i zrealizowano 12 seminariów powiatowych w powiatach z których szkoły przystąpiły do udziału w projekcie (łącznie 48 godzin) W seminariach uczestniczyli przedstawiciele dyrekcji szkół biorących udział w projekcie, Koordynatorzy doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach, konsultant powiatowy, doradcy subregionalni oraz Ekspert Wojewódzki ds. doradztwa zawodowego. Podczas spotkań zostały przedstawione cele projektu, korzyści szkół z udziału w projekcie, możliwa ścieżka wsparcia szkół oraz omówiono działania w zakresie rozwoju doradztwa edukacyjno-zawodowego w ramach PSDZ, wzmocnienie kompetencji doradców oraz rozwoju kompetencji kluczowych uczniów. Został przedstawiony portal podlaski system informacji www.kompaspracy.edu.pl; w szczególności omówiono mapę edukacji, informacje dotyczące karty szkoły i karty kierunków kształcenia. Ustalono zakres przekazywanych informacji w postaci opisanych szkolnych contentów według wzoru. Spotkania były zrealizowane na platformie zoom w formie on-line. Łącznie zrealizowano12 seminariów po 4 godziny = 48 godzin.  Systematycznie (raz w miesiącu) są realizowane spotkania merytoryczne konsultantów powiatowych dotyczące planowania zakresu merytorycznego prac na poziomie powiatów i form  szkół.

Działania merytoryczne Konstanta Konsultant Wojewódzki wraz z Ekspertka merytoryczną ds. doradztwa zawodowego w zakresie rozwijania sieci na poziomie wojewódzkim i koordynacja działań związanych z doradztwem zawodowym na poziomie regionalnym. Spotkania robocze z doradcami zawodowymi w celu opracowania zakresu doradztwa popytowego, konsultacje z subregionalnymi doradcami branżowymi. Spotkania z ekspertami w zakresie  ramowego plan zewnętrznego wsparcia szkół w obszarze działań doradczych. Prace merytoryczne nad przygotowaniem i poprowadzeniem spotkania sieci węzeł wojewódzki ( 2 godziny planowanie strategiczne działań na kolejny okres)  i 6-cio godzinnych warsztat  metodycznych z obszaru doradztwa popytowego. Spotkanie odbyło się 18 czerwca w siedzibie Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku. Podczas zajęć warsztatowo-seminaryjnych przedstawiony zostało model doradztwa popytowego oraz możliwości zwiększenie dostępu do doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkole prowadzącej kształcenie zawodowe. Podczas pracy w grupach dyskutowano w  jaki sposób model popytowy doradztwa przenosi uwagę z dostępnej oferty edukacyjnej na faktyczne potrzeby pracodawców, jak kształtuje się aspiracje mieszkańców do potrzeb pracodawców oraz członkowie sieci wskazywali na możliwości zastosowania modelu w projekcie oraz w działaniach doradczych szkół.

 

Konsultanci w 3 subregionach ( białostocki, suwalski, bielski) kontynuują pace związane z określenie strategicznych obszarów branżowych, branż kluczowych w poszczególnych subregionach, które będą zapewniały popytowy charakter usług doradczych z wykorzystaniem analizy wskaźnikowej wykorzystane będą dane dotyczące liczby podmiotów w branży – dane te dotyczą wszystkich podmiotów prowadzących działalność w województwie (na podstawie rejestru REGON) w danym dziale PKD. Po opracowaniu ilościowym, dane będą przedstawione w formie graficznej na portalu i jako materiały wykorzystywane przez Konsultantów Powiatowych i w szkołach.  Udział Konsultantów w spotkaniu sieci wojewódzkiej i omówienie potrzeb pracodawców w poszczególnych subregionach, wskazanie branż kluczowych w kontekście oferty szkół zawodowych i doradztwa popytowego. Rozpoczęcie prac związanych z bazą pracodawców w poszczególnych subregionach. Seminaria z pracodawcami oraz warsztaty metodyczne subregionalne dla Konsultantów Lokalnych i Szkolnych Koordynatorów WSDZ będą realizowane w kolejnych okresach sprawozdawczych.