Podsumowanie grantu w projekcie CZAS NA STAŻ

19 maja 2018 r. zakończy się testowanie kolejnej innowacji społecznej pt. „Drzewo Kompetencji w systemie kształcenia zawodowego jako narzędzie wspierające projektowanie staży w firmach”, która realizowana była przez Podlaskie Stowarzyszenie HR z Białegostoku. W fazie podsumowania tego grantu odbyło się spotkanie fokusowe będące elementem ewaluacji wewnętrznej realizowanej w ramach projektu „Czas na staż”, a jego celem było pozyskanie materiałów i informacji będących pomocą w opracowaniu rekomendacji wdrożeniowych dla przyszłych użytkowników podobnego rozwiązania. Wnikliwa analiza w zakresie m.in. pojawiających się problemów, barier i trudności w finansowaniu, ale także nowych pomysłów i rozwiązań pojawiających się w trakcie pokonywania tych trudności, będzie podstawą do opracowania wskazówek a nawet inspiracji dla przyszłych użytkowników innowacyjnych rozwiązań na łamach podręczników wdrożeniowych. Ewaluacja odbyła się w ostatniej fazie testowania, tak by wynik ewaluacji mógł wpłynąć na ostateczny kształt produktu finalnego. Zrealizowano także trzy wywiady pogłębione oraz przeprowadzono ankiety dotyczące udziału w teście.