Projekt – Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej

W okresie I-III 2020r. zrealizowano dwa wyjazdy dla uczniów z Zespole Szkół nr 6 z kierunku technik logistyk. W dn. 14.02 2020 r. tematem wyjazdu było: Modelowanie systemów transportowych (definicja systemu transportowego (ST), klasyfikacja ST, badanie ST, cele i etapy modelowania ST, budowa modelu ST, zagadnienie transportowe – metoda kąta północno-zachodniego i metoda minimalnego elementu macierzy kosztów – zadania w MS Excel z wykorzystaniem Solvera), zaś w dn. 17.02.2020 r. Zarządzanie magazynem. Wykorzystanie systemu typu ERP w logistyce. oraz 20 marca 2020r. Temat: System TMS (wprowadzenie do systemów zarządzania transportem, praca z systemem TMS Qguar – organizacja przewozu towarów). Zajęcia prowadzone były przez nauczycieli akademickich, w laboratoriach uczelni z udziałem nauczycieli zawodu z danego kierunku. Uczniowie podczas zajęć nabyli kompetencje w zakresie swojego zawodu. We wszystkich działaniach realizowano zasadę równości szans kobiet i mężczyzn, zasadę niedyskryminacji oraz dostępności dla osób z niepełnosprawnościami (zasady organizacji, składu grupy dostosowane do potrzeb obu płci oraz osób z niepełnosprawnościami). W obu wyjazdach udział wzięło 15 uczniów, trzeci wyjazd zaplanowany na 20.03 z racji pandemii został przełożony.