Ruszył nowy projekt “Nowe kwalifikacje szansą na lepsze jutro”

 

Nowe kwalifikacje szansą na lepsze jutro

Administrator: Renata Kryńska (rkrynska@bfkk.pl)

Lider: Gmina Mielnik

Partnerzy: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr

Realizatorzy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielniku

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś: IX ROZWÓJ LOKALNY

Działanie: 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego

Cel główny: Podniesienie aktywności 12 (5K, 7M) mieszkańców Gminy Mielnik zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym przy wykorzystaniu instrumentów aktywnej integracji w ramach Programu Aktywności Lokalnej do końca X 2018.

Do kogo skierowany: Grupę docelową projektu stanowi 12 osób (5K,7M) zamieszkujących zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego w woj. podlaskim (Gmina Mielnik) na terenie działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, zagrożonych ubóstwem, które nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej oraz osoby długotrwale bezrobotne, nieaktywne zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi lub innymi osobami zależnymi, wykazujące bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.

Planowane efekty:

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu: 7 osób

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek): 3 osoby

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu: 2 osoby

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu: 5 osób

Wartość projektu: 118 836,93 PLN

Dofinansowanie: 112 895,08 PLN

Okres realizacji: 01.01.2018-31.10.2018