seminarium metodyczne doradztwa popytowego

W dniu 26.10.2021r. na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej odbyło seminarium metodyczne doradztwa popytowego i popularyzującego branże subregionalne dla subregionu białostockiego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele pracodawców, Uczelni, przedsiębiorców oraz przedstawiciele Klastra Obróbki Metali – Krajowego Klastra Kluczowego.  Podczas Seminarium przedstawiono podstawowe cele podlaskiej sieci doradztwa zawodowego oraz działania dotyczące zewnętrznego wsparcia szkół zawodowych w działaniach doradztwa edukacyjno-zawodowego przez wykorzystanie potencjału merytorycznego oraz instytucjonalnego różnych instytucji i podmiotów zewnętrznych. Omówiono założenia modelowego systemu działania popytowego doradztwa zawodowego w subregionie oraz wskazano aktualne kierunki rozwoju subregionu i oczekiwania podlaskich przedsiębiorców reprezentujących kluczowe do subregionu branże. Jednym z elementów Seminarium była prezentacja systemu kształcenia Smart Education for Industry 4.0, który został uruchomiony we wrześniu 2021 r. na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej z inicjatywy Klastra Obróbki Metali. Uczestnicy seminariów mieli okazję zobaczyć jak działa modelowe laboratorium Smart Education for Industry 4.0,  i spróbować różnych umiejętności zawodowych realizowanych z wykorzystaniem technologii VR. Konsultant subregionu białostockiego przedstawił sytuację na rynku pracy z uwzględnieniem wskaźników bezrobocia w subregionie białostockim oraz propozycje dalszego działania w ramach realizowanego projektu.