seminarium subregionalne subregionu bielskiego

W dniu 23 listopada 2022 r. w Bielsku Podlaskim odbyło się seminarium subregionalne subregionu bielskiego zorganizowane w ramach projektu Podlaski Kompas Pracy i skierowane do przedstawicieli oświaty, pracodawców i  instytucji rynku pracy powiatów bielskiego, hajnowskiego i siemiatyckiego. 

Temat spotkania brzmiał: ”Możliwości wspierania pracodawców poprzez uzupełnianie luk kompetencyjnych kandydatów do pracy” i poruszał następujące treści:

  1. Popytowy model doradztwa zawodowego na podstawie projektu „Podlaski Kompas Pracy”
  2. Potrzeby pracodawców a oferta szkolnictwa w kontekście luki kompetencyjnej
  3. „Staże rekrutacyjne w miejscu pracy” – odpowiedź na problemy pracodawców związane z rekrutacją pracowników o odpowiednich kwalifikacjach – przedstawienie projektu pilotażowego realizowanego przez urzędy pracy województwa podlaskiego
  4. Możliwości diagnozy i uzupełniania luk kompetencyjnych -– uczeń , stażysta, pracownik – rola interesariuszy rynku pracy na przykładzie wyżej omawianych projektów
  5. Raport z ewaluacji projektu „Staże rekrutacyjne w miejscu pracy”
  6. Omówienie doświadczeń pracodawców, doradców zawodowych i instytucji realizujących omawiane projekty
  7. Perspektywy wdrożeń wypracowanych rozwiązań.

Problem strukturalnego niedopasowania kandydatów do pracy i potrzeb rynku pracy występuje od wielu lat. W dyskusji stwierdzono, ze powyżej przedstawione projekty są właściwą próbą rozwiązywania tych problemów. Omówiono zasadność i   możliwości dalszego realizowania w partnerstwie ponad resortowym analogicznych działań.