webinarium promujące rezultaty projektu Nawigacja 50 plus

W dniu 25 września 2020 roku w ramach “Dni Otwartych Funduszy Europejskich” Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr przeprowadziła webinarium promujące rezultaty projektu “Nawigacja 50 plus Interdyscyplinarny model zapewnienia warunków do pracy osobom po 50. roku życia w mikro, małych i średnich firmach”. W wydarzeniu wzięło udział 18 osób, w tym przedstawiciele potencjalnych użytkowników wypracowanych rozwiązań z Polski, miedzy innymi: Narodowe Forum Doradztwa Kariery z siedzibą w Krakowie i Warszawie, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku, Stowarzyszenie Europartner oraz  Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych. W ramach dyskusji omówiono kwestie związane z metodologią wdrożenia wypracowanych w projekcie rezultatów, w szczególności porównania efektywności działań wdrożeniowych kierowanych do pracowników po 50 roku życia, pracodawców lub instytucji otoczenia biznesu. Ustalono, iż wszystkie trzy ścieżki wdrożenia mogą być efektywne, jednak w aktualnej sytuacji gospodarczej i realnym zagrożeniu utratą pracy osób po 50 roku życia w związku z kryzysem COVID-19 zasadne jest podejmowanie działań kierowanych bezpośrednio do pracowników po 50 roku życia, czyli przesunięcie akcentu ze wsparcia firm i procesu zarządzania wiekiem na wsparcie indywidualne pracowników zagrożonych utratą pracy. Kolejnym wątkiem dyskusji było skalowanie wypracowanych rozwiązań na inny rodzaj pracodawców (instytucje publiczne, rzemiosło, firmy zatrudniające mniejszą liczbę pracowników) oraz nowe grupy docelowe (osoby w wieku emerytalnym po 60 lub 65 roku życia). Ustalono, iż konieczne jest wdrażanie rozwiązań w organizacjach wykraczających po definicję MŚP, w szczególności w instytucjach publicznych, w tym rządowych i samorządowych, w których zapowiedziano redukcję etatów będącą największym zagrożeniem dla pracowników w wieku przedemerytalnym. W tym kontekście omówiono konieczność modyfikacji, dopracowania rezultatów i metod na potrzeby pracowników 65 plus, w szczególności konieczności uwzględnienia zagadnień ergonomii pracy i medycyny pracy w modelu wsparcia. Zalecenia te realizowane są przez Białostocką Fundację Kształcenia Kadr w nowo przygotowywanych projektach, na przykład w projekcie „praca60plus: interdyscyplinarny model przedłużenia aktywności zawodowej pracowników w wieku emerytalnym realizowany w obszarze ergonomii, elastyczności i walidacji środowisk pracy” złożonym do CPE w ramach ostatniego konkursu POWER w tym obszarze. Uzgodniono, iż wspieranie pracowników 60plus będzie skuteczniejsze przy podjęciu działań wspierających na wcześniejszym etapie, tj. z wykorzystaniem narzędzi dla pracowników 50 plus. W dalszej dyskusji przedstawiciel Narodowego Forum Doradztwa Kariery omówił wyzwania stojące przed doradcami zawodowymi i doradcami kariery, wskazując na konieczność rozwoju metod walidacji kompetencji osób dojrzałych w zakresie nieformalnych doświadczeń zawodowych oraz przebieg prac nad ustawą o rzemiośle, w kontekście której omówił rolę edukacyjną firm rzemieślniczych i zasadność promocji w tym zakresie funkcjonalności platformy nawigacja50plus, w szczególności narzędzi do diagnozowania i tworzenia par intermentoringu 50plus, w których pracownik po 50 roku życia pełni funkcje mentorskie i edukacyjne. W kolejnej części webinarium przedstawiciel stowarzyszenia Europartner omówił zagadnienie kwalifikacji cząstkowych w polskich ramach kwalifikacji i zasadność wdrażania kwalifikacji cząstkowych dostosowanych do możliwości pracy osób po 50 roku życia. Ten wątek był przedmiotem dalszej dyskusji pomiędzy przedstawicielami Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Białymstoku oraz Narodowego Forum Doradztwa Kariery na temat poziomu kwalifikacji mistrzowskich i czeladniczych w ramie kwalifikacji oraz konieczności rehabilitacji kwalifikacji mistrzowskich w realizacji funkcji edukacyjnych rzemiosła oraz osób po 50 roku życia. Ustalono także, w kontekście wdrożenia rezultatów przedmiotowego projektu i jego skalowania na pracowników 60plus, że kwalifikacje cząstkowe są możliwością dostosowania edukacji do osób starszych, w szczególności do osób w wieku emerytalnym i przedemerytalnym, którzy nie są skłonni do podejmowania dłuższych form edukacyjnych związanych z pełnymi kwalifikacjami. W tym sensie konieczny jest rozwój systemu walidacji i certyfikacji kwalifikacji cząstkowych i zadań zawodowych kluczowych dla aktywności pracowników 50plus i 60 plus. Na koniec webinarium uczestnicy zadeklarowali chęć dalszej współpracy na rzecz wdrożenia rezultatów projektu oraz przygotowania nowych projektów wspierających aktywność zawodową osób starszych w aktualnym i nowym okresie programowania.