Rekrutacja pracowników w wieku emerytalnym i przedemerytalnym do testu

Szanowni Państwo,

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr rozpoczyna rekrutację pracowników w wieku emerytalnym i przedemerytalnym do testu narzędzi realizowanego w ramach projektu „praca60plus: inter­dyscy­pli­narny model przedłuże­nia akty­wności zawodowej pra­cown­ików w wieku emery­tal­nym real­i­zowany w obszarze ergonomii, elasty­czności i wal­i­dacji środowisk pracy”, którego celem wypracowanie i wdrożenie rozwiązań na rzecz utrzymania aktywności zawodowej pracowników w wieku przedemerytalnym i emerytalnym we współpracy ponadnarodowej.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, 4.3. Współpraca ponadnarodowa. Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa.

Do testu trwającego od 1.01.2022r. do 31.12.2022r. zapraszamy osoby w wieku przedemerytalnym zgodnie z art. 39 Kodeksu Pracy – kobiety w wieku 56 lat i więcej oraz mężczyźni w wieku 61 lat i więcej pracujących mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, które wykazują chęć utrzymania zatrudnienia i kontynuowania pracy. Zapraszamy do zapoznania się regulaminem rekrutacji oraz dokumentami zgłoszeniowymi zawartymi na stronie www.bfkk.pl

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres: fundacja@bfkk.pl