ZAPRASZAMY UCZNIÓW DO REALIZACJI PROJEKTÓW BADAWCZO-WDROŻENIOWYCH W RAMACH PROJEKTU „CENTRUM KOMPETENCJI BOF”.

ZAPRASZAMY UCZNIÓW DO REALIZACJI PROJEKTÓW BADAWCZO-WDROŻENIOWYCH W RAMACH PROJEKTU „CENTRUM KOMPETENCJI BOF”.

 

Jeśli masz ciekawy, innowacyjny pomysł – pomożemy Ci go zrealizować!!

Celem realizacji projektów badawczo-wdrożeniowych jest zainteresowanie młodzieży tematyką innowacyjności, ze szczególnym naciskiem na nabycie praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych, aktywizujących twórcze myślenie, edukację o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym bądź technologicznym pod kierunkiem opiekuna naukowego.

Projekt badawczo-wdrożeniowy obejmuje 4 kategorie:

POMOC DYDAKTYCZNA – stanowi model fizyczny lub cyfrowy wykonania urządzenia, zjawiska fizycznego: prototyp maszyny lub jej podzespołu, schemat procesów technicznych lub technologicznych, film naukowy (dydaktyczny) przydatny w danej szkole lub zespole szkół w procesie nauczania.

POMYSŁ EKOLOGICZNY – opracowanie o charakterze badawczym i poświęcone problemom z zakresu ochrony środowiska naturalnego. Tematyka prac powinna dotyczyć zagadnień związanych z przyrodą, medycyną, geografią, geologią, materiałoznawstwem oraz technikiem skutecznej ochrony środowiska,

POMYSŁ TECHNICZNY – prace, w których wprowadzono istotne zmiany w stosunku do aktualnie istniejących rozwiązań technicznych, w użytkowanych do tej pory urządzeniach, maszynach, wyrobach oraz sposobach wytwarzania. Zaproponowane przez uczniów rozwiązania powinny wnosić oryginalne zmiany do stanu techniki m.in. poprzez zwiększenie użyteczności wyrobu, wzrostu wydajności pracy, pełniejszego wykorzystywania środków produkcji

USPRAWNIENIA SOFTWEROWO-TECHNICZNE – ciekawe użyteczne pomysły dotyczące programów komputerowych, aplikacji, które w ścisłym powiadaniu z urządzeniami technicznymi nadają się do praktycznego wykorzystania w szkole, małym lub średnim przedsiębiorstwie, bądź na uczelni. 

 

Najciekawsze pomysły otrzymają grant na realizację projektu wdrożeniowego w wysokości 5 tyś. zł. Projekt będzie przygotowywany pod nadzorem opiekuna naukowego w formie koła naukowego w wymiarze 30 godzin.

Realizacja projektów będzie oparta na ścisłej współpracy z uczelniami wyższymi oraz firmami funkcjonującymi na terenie BOF.

Termin zgłoszenia projektów: 25 października 2019 r.

Szczegóły dotyczące realizacji projektów badawczo-wdrożeniowych znajduję się w Regulaminie realizacji projektów badawczo-wdrożeniowych – Edycja III (2019/2020) na stronie www.bfkk.pl Osoba do kontaktu: Justyna Żynel-Etel, jzynel@bfkk.pl 

Regulamin projektów badawczo-wdrożeniowych III Edycja