Komisja ds. walidacji i certyfikacji efektów kształcenia powołana jest w celu prowadzenia procesu walidacji i certyfikacji kompetencji. Głównym zadaniem Komisji będzie walidacja umiejętności lub zadania zawodowego i wydawanie decyzji o uznaniu bądź nieuznaniu posiadania kompetencji w zakresie danej umiejętności lub zadania przez kandydata na podstawie standardów walidacji i certyfikacji efektów kształcenia na poziomie umiejętności i zadań zawodowych.

Do zadań Komisji należy w szczególności:

 1. przeprowadzanie egzaminów,
 2. przygotowywanie, w porozumieniu z opiekunem naukowym zadania certyfikacji, pracodawcami, propozycji pytań, zadań i testów oraz ich zestawów do przeprowadzania egzaminów,
 3. analizowanie wyników egzaminów oraz formułowanie wniosków,
 4. zgłaszanie propozycji zmian w standardach egzaminacyjnych,
 5. opracowywanie i przekazywanie sprawozdań z przeprowadzonych egzaminów,
 6. nadzór nad dokumentacją z egzaminów

W ramach projektu  powołanych zostanie osiem trzyosobowych Komisji ds. walidacji i certyfikacji efektów kształcenia dla poszczególnych obszarów kształcenia tj.: administracyjno-usługowego (A); budowlanego (B); elektryczno-elektronicznego (E); mechanicznego i górniczo-hutniczego (M); rolniczo-leśnego z ochroną środowiska (R); turystyczno-gastronomicznego (T); medyczno-społecznego (Z); artystycznego (S).

Skład Komisji

W każdej Komisji powinien się znaleźć przynajmniej jeden pracodawca (przedsiębiorca) świadczący usługi w obszarze tożsamym lub zbliżonym do obszaru kształcenia, do którego powołana zostanie Komisja.

W składzie Komisji poza pracodawcą powinni znaleźć się m.in: nauczyciele zawodu, przedstawiciele organów prowadzących średnie szkoły zawodowe tj. Miasto Białystok i powiat białostocki, eksperci/praktycy w danej dziedzinie, egzaminatorzy OKE, członkowie komisji egzaminacyjnych w rzemiośle.

W ramach każdej Komisji powołany zostanie Sekretarz Komisji, który może pełnić rolę dodatkowo Asystenta technicznego. Sposób członków Komisji wybierany będzie także Przewodniczący Komisji.

Sekretarz Komisji odpowiadać będzie za:

 • ustalenie terminu i miejsca egzaminu,
 • poinformowanie zdających o terminie i miejscu,
 • czuwanie nad dokumentacją przebiegu walidacji kompetencji tzn. przygotowanie dokumentacji związanej z przeprowadzeniem egzaminu tj. dostarczenie na miejsce egzaminu arkuszy egzaminacyjnych, sprawdzenie tożsamości osób zdających z listą osób wpisanych na egzamin, prowadzenie listy obecności na egzaminach, zbieranie wypełnionych kart ocen, przygotowanie protokołów przebiegu egzaminu zawodowego, dostarczanie do Zamawiającego nie później niż 7 dni od daty realizacji egzaminu kompletu dokumentów.

Asystentem technicznym może być każdy z członków Komisji. Asystent techniczny powinien posiadać wiedzę merytoryczną umożliwiającą mu realizację zadań związanych z:

 • zapewnieniem stanowisk egzaminacyjnych wyposażonych w specjalistyczny sprzęt oraz maszyny i urządzenia zgodnie ze specyfikacją wyposażenia wskazaną w Standardach egzaminacyjnych dla zadań zawodowych, w tym dla zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • przygotowaniem wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych / miejsca egzaminowania zgodnie ze specyfikacją,
 • przygotowaniem stanowisk komputerowych, maszyn, urządzeń i specjalistycznego sprzętu oraz surowców i materiałów zgodnie ze standardami egzaminacyjnymi,
 • przeprowadzeniem instruktażu stanowiskowego dla zdających,
 • czuwaniem nad prawidłowym przebiegiem egzaminu,
 • nadzorowaniem prawidłowej pracę komputerów, maszyn, urządzeń i specjalistycznego sprzętu wykorzystywanych przez zdających w czasie wykonywania zadań egzaminacyjnych,
 • usuwaniem ewentualnych awarii sprzętu komputerowego, maszyn i urządzeń,
 • zgłaszaniem Przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej przypadków naruszania przez zdających przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym w szczególności przypadków zachowania zdających prowadzących do wystąpienia zagrożenia zdrowia i życia osób znajdujących się w sali egzaminacyjnej / miejscu przeprowadzania egzaminu.

Przewodniczący Komisji kieruje pracami Komisji. Do zadań Przewodniczącego Komisji należy w szczególności:

 • przyjmowanie pisemnych zastrzeżeń od Zdających, jeżeli uznają oni, że w trakcie egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania,
 • rozpatrywanie zastrzeżeń Zdających,
 • wydawanie rozstrzygnięć w sprawie uznania bądź odrzucenia zastrzeżeń Zdających
 • sprawdzenie gotowości przeprowadzenia egzaminu na stanowisku egzaminacyjnym
 • nadzór nad zabezpieczeniem dokumentacji egzaminacyjnej
 • zapewnienie bezstronności członków Komisji i braku powiązań między członkami Komisji a Zdającymi
 • rozpoczęcie i zakończenie procesu egzaminowania
 • czuwanie nad pracami Asystenta technicznego  i Sekretarza