Doradztwo popytowe to poradnictwo zorientowane na realizację potrzeb kompetencyjnych pracodawców w odróżnieniu od psychologizującego, afirmującego i akceptującego poradnictwa podażowego kariery zorientowanego na marzeniach, aspiracjach i zainteresowaniach młodych ludzi. Poradnictwo pierwszego typu w centrum zainteresowania stawia środowisko pracy oraz pracodawcę, wokół którego orientowane są dalsze interwencje edukacyjne i doradcze kierowane do uczniów rozumianych jako kandydatów do pracy. Zważywszy na fakt, iż dotychczasowe poradnictwo kariery skupiało się na kliencie i zachęcaniu go do rozwoju zgodnego z zainteresowaniami i możliwościami można mówić o “kopernikańskim” przewrocie na nowo wyznaczającym punkt ciężkości i orbity działań doradczych oraz kompetencji samego doradcy zawodowego. W tym nowym ujęciu doradca zawodowy staje się doradcą zawodu poznającym konkretne środowiska pracy, czynności i zadania zawodowe poszczególnych stanowisk pracy ściśle współpracując w tym zakresie z pracodawcami, mistrzami zawodu i pracownikami wykonującymi zawód, przed podjęciem interwencji doradczej w stosunku do nowych adeptów zawodu. Specjalista taki rozumie konkretny lokalny/regionalny rynek pracy i zna jego realia, warunki zatrudnienia i wynagrodzenia motywując swoich klientów w wyborze zawodu realną szansą znalezienie pracy i poziomem wynagrodzeń, a nie mirażem szczęścia i satysfakcji z przyjaznej i miłej pracy ale mało realnej, wybranej według zainteresowań klienta. Podejście to jest charakterystyczne dla całkowicie nowego specjalisty rynku pracy, jakim jest DORADCA KOMPETENCJI, który ściśle współpracuję z pracodawcami badając LUKĘ KOMPETENCYJNĄ, specjalizuje się w wybranej branży przenosząc najnowszą wiedzę o kompetencjach wyznaczonych przez środowisko pracy i gospodarkę w proces doradczy wspierający wybór edukacyjno-zawodowy. W szczególności doradztwo kompetencji opierać się będzie na badaniu predyspozycji do pracy na konkretnych stanowiskach pracy i środowiskach pracy poprzez metodę Assessment Center i próbkowanie pracy w zadaniach i warunkach zbliżonych do wybranego środowiska pracy z zastosowaniem specjalnie opracowanych z pracodawcami boxów walidacyjnych oraz poprzez SYSTEM CERTYFIKACJI I WALIDACJI na stanowiskach pracy.

Ten model DORADZTWA POPYTOWEGO realizowany jest w nowatorski sposób w skali kraju i Europy przez Białostocką Fundację Kształcenia Kadr we współpracy z samorządami miast w ramach tzw. CENTRÓW KOMPETENCJI w Białymstoku, Suwałkach i w Łomży realizujących autorski model BFKK w zakresie systemowego wsparcia modernizacji szkolnictwa zawodowego w subregionach woj. podlaskiego. Zważywszy na fakt, iż Centrum Kompetencji prowadzić będzie systematyczne badanie potrzeb kompetencyjnych subregionów na poziomie zawodów, kwalifikacji, umiejętności i czynności zawodowych – zgodnie z modelem 5 poziomów Luki Kompetencyjnej to właśnie Doradcy Kompetencji, czyli specjaliści zaangażowani w ten proces w środowiskach pracy i realiach konkretnych firm, zawodów i branż, realizować będą doradztwo kompetencji dla uczniów rozumiane jako uzupełnienie lub alternatywa doradztwa kariery realizowanego w szkołach w ramach szkolnych ośrodków kariery (SzOK), szkolnych punktów informacji i kariery (SPInKa) czy wewnątrzszkolnych systemów doradztwa zawodowego (WSDZ).