Ocena predyspozycji zawodowych uczniów na poziomie kompetencji metodą próbkowania pracy realizowana przez Doradców Kompetencji z wykorzystaniem specjalistycznych box-ów diagnostycznych, czyli specjalnych “ośrodków oceny” w metodologii assessment center, z wykorzystaniem doświadczeń Pomorskiego Ośrodka Kompetencji w Gdańsku, w którym poprzez próby i ćwiczenia oceniane są kompetencje kluczowe i ogólne osób bezrobotnych. W innowacyjnym rozwiązaniu Centrów Kompetencji, w szczególności w modelu wdrażanym w Białymstoku, ocena kompetencji realizowana będzie metodą próby praktycznej w zakresie kompetencji zawodowych z wykorzystaniem box-ów zawodowych umożliwiających wykonywanie pod nadzorem Doradcy Kompetencji ćwiczeń oceniających czynności charakterystyczne dla poszczególnych zawodów i branż. W ramach Centrum Kompetencji opracowane zostaną przez metodyków nauki zawodu oraz doradców zawodowych specjalizujących się w diagnozie predyspozycji zawodowych pilotażowe box-y (pakiety narzędzi i scenariuszy ćwiczeń diagnostycznych) dla 80 typowych zadań (ośrodków oceny) dla 8 obszarów kształcenia (branż) wskazanych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 2017 roku w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach: administracyjno-usługowy (AU), budowlany (BD), elektryczno-elektroniczny (EE), mechaniczny i górniczo-hutniczy (MG), rolniczo-leśny z ochroną środowiska (RL), turystyczno-gastronomiczny (TG), medyczno-społeczny (MS) i artystyczny (ST). Dodatkowo przygotowanych zostanie 20 box-ów do pomiaru kompetencji ogólnych i uniwersalnych w zakresie predyspozycji poznawczych, manualnych i operacyjnych. Ocena prowadzona będzie w Laboratorium Kompetencji BOF w salach ćwiczeń na 9 stanowiskach diagnostycznych (8 zawodowych dla ustawowych obszarów kształcenia i 1 ogólne dla kompetencji kluczowych ). Efektem diagnozy będzie wystandaryzowany opis predyspozycji zawodowych zmierzonych poprzez próbę pracy w wymiarze czynności zawodowych i kompetencji kluczowych wykorzystywany w dalszych etapach doradztwa kompetencji lub doradztwa edukacyjno-zawodowego. Dodatkowym zadaniem Laboratorium Kompetencji BOF będzie ocena predyspozycji psychofizycznych do wykonywaniu poszczególnych zawodów przez lekarzy medycyny pracy oraz Doradców Kompetencji w ramach pracowni ergonomii z pakietem narzędzi pomiarowych i ćwiczeń do oceny wydolności, równowagi, sprawności manualnej, celności, wzroku, słuchu i innych parametrów kluczowych dla wykonywania poszczególnych zawodów.

Powyższy model usług wymaga innowacyjnej infrastruktury, dlatego też w ramach Centrum Kompetencji BOF wdrażany będzie model LABORATORIUM KOMPETENCJI poprzez następujące działania:

  • Przygotowanie, wyposażenie i działalność Laboratorium Kompetencji BOF z ofertą trzech PRACOWNI DIAGNOSTYCZNYCH – pracowni zawodowej z ofertą 80 ośrodków oceny dla czynności zawodowych typowych dla 8 ustawowych obszarów zapewniających pomiar predyspozycji zawodowych metodą assessment center przez Doradców Kompetencji; pracowni kompetencji kluczowych diagnozującej w ramach 20 ośrodków oceny predyspozycje na poziomie umiejętności ogólnych i uniwersalnych dla poszczególnych obszarów kształcenia z udziałem doradców zawodowych oraz psychologów poznawczych i psychometrycznych; pracowni ergonomii oceniającej poprzez ćwiczenia predyspozycje psychofizyczne do wykonywania poszczególnych zawodów z udziałem specjalistów medycyny pracy.
  • Przygotowanie metodyczne i zakup BOX-ÓW WALIDACYJNYCH dla 80 czynności zawodowych umożliwiających pomiar predyspozycji zawodowych metodą próbkowania dla 8 obszarów kształcenia w zawodzie oraz 20 box-ów dla kompetencji kluczowych i ogólnych wraz z pakietem ćwiczeń, kwestionariuszy i testów psychologicznych do pomiaru zdolności, inteligencji i predyspozycji zawodowych. Przeszkolenie pracowników Laboratorium Kompetencji w zakresie standardu pomiaru oraz opisu zdiagnozowanych predyspozycji zawodowych klienta na rzecz IPDnrK.
  • Przygotowanie PRACOWNI ERGONOMII PRACY wraz z wyposażeniem niezbędnym do pomiaru i badań z zakresu medycyny pracy i medycyny sportowej w zakresie usług realizowanych przez lekarzy lub specjalistów w zakresie medycyny pracy oraz ćwiczeń sprawnościowych do pomiaru pozostałych funkcji poznawczych lub cech psychofizycznych pracownika ocenianych przez psychologów i Doradców Kompetencji. Pracownia ergonomii oprócz opinii na rzecz IPDnrK prowadzić będzie także badania lekarskie wymagane na niektórych praktykach i stażach realizowanych przez Centrum Kompetencji BOF.
  • Przygotowanie MULTIMEDIALNEJ PRACOWNI I BIBLIOTEKI KOMPETENCJI Centrum Kompetencji BOF wraz z wyposażeniem pracowni komputerowej, specjalnej SALI MULTIMEDIALNEJ (KINOWEJ) dla jednej klasy przygotowanej do seansów filmowych i prezentacji oraz wykładów i zajęć edukacyjnych transmitowanych z uczelni, laboratoriów czy parków naukowo-technologicznych w kraju i Europie.