Decyzją Grupy Sterującej projektu „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” została powołana Białostocka Komisja Akredytacyjna ds. Szkolnictwa Zawodowego, w celu dokonywania oceny jakości kształcenia w szkołach zawodowych z Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (BOF), w kontekście potrzeb rynku pracy.

W skład osobowy Komisji wchodzą przedstawiciele: Kuratorium Oświaty w Białymstoku, organów prowadzących Miasta Białystok i Powiatu Białostockiego, pracodawców, uczelni wyższych, instytucji rynku pracy.

 

SKŁAD OSOBOWY

BIAŁOSTOCKIEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ

  1. SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO

 

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr
1. Prof. ucz. dr hab. Bogusław Plawgo Przewodniczący Komisji
2. Prof. ucz. dr hab. Cecylia Sadowska-Snarska Wiceprzewodnicząca Komisji
3. Marta Juchnicka Sekretarz Komisji
Kuratorium Oświaty w Białymstoku
4. Beata Pietruszka

z-ca Ewa Piotrowska-Lipska

Podlaski Kurator Oświaty
5. Franciszek Górski

 

 

z-ca Romuald Mazur

Dyrektor Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Kształcenia Ustawicznego
Organy prowadzące
6. Wiesława Ćwiklińska

 

z-ca Agnieszka Kasprzak

Wicedyrektor Departamentu Edukacji Urzędu Miasta Białystok
7. Dr Kamilla Łaguna-Raszkiewicz Starostwo Powiatowe w Białymstoku
Park Naukowo-Technologiczny
8. Anna Daszuta-Zalewska

 

Dyrektor Parku Naukowo-Technologicznego w Białymstoku
Przedstawiciel uczelni
9. Dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk

 

 

z-ca dr inż. Agnieszka Jabłońska-Krysiewicz

Prorektor do spraw kształcenia i współpracy międzynarodowej Politechniki Białostockiej
Białostocki Obszar Funkcjonalny
10. Dr hab. Dorota Perło Dyrektor Biura Stowarzyszenia BOF
Przedstawiciele pracodawców
11. Dr inż. Wojciech Winogrodzki Wiceprezes Podlaskiego Związku Pracodawców
12. Witold Karczewski

 

z-ca dr Bogdan Rogaski

Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku

Dyrektor IP-H w Białymstoku

Przedstawiciele instytucji rynku pracy
13. Janina Mironowicz Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku

 

Do składu Komisji powołani zostali również eksperci (pracodawcy/reprezentanci pracodawców), którzy dokonują oceny na poszczególnych kierunkach kształcenia, mieszczących się w zakresie działalności Białostockiej Komisji Akredytacyjnej ds. Szkolnictwa Zawodowego.

 

Ekspert KIERUNEK KSZTAŁCENIA/ZAWÓD
Dr inż. Agnieszka Jabłońska-Krysiewicz ocena ekspercka w czasie wizyt akredytacyjnych w szkołach  na następujących kierunkach kształcenia:

§  technik budownictwa,

§  technik geodeta,

§  technik budowy dróg/technik drogownictwa,

§  technik robót wykończeniowych w budownictwie,

§  technik inżynierii sanitarnej,

§  technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,

§  dekarz,

§  monter sieci i instalacji sanitarnych/monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych,

§  monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,

§  murarz-tynkarz

Andrzej Kozakiewicz oceny ekspercka w czasie wizyt akredytacyjnych w szkołach  na następujących kierunkach kształcenia:

§  technik informatyk,

§  technik programista

§  technik teleinformatyk,

§  technik tyfloinformatyk,

§  fototechnik/technik fotografii i mulimediów,

§  fotograf

Andrzej Kardasz oceny ekspercka w czasie wizyt akredytacyjnych w szkołach  na następujących kierunkach kształcenia:

§  technik cyfrowych procesów graficznych

§  technik grafiki i poligrafii cyfrowej

dr inż. Jarosław Werdoni oceny ekspercka w czasie wizyt akredytacyjnych w szkołach  na następujących kierunkach kształcenia: 

§  technik elektronik,

§  technik elektryk,

§  elektronik,

§  elektryk

Robert Malinowski ocena ekspercka w czasie wizyt akredytacyjnych w szkołach  na następujących kierunkach kształcenia:

§  technik żywienia i usług gastronomicznych,

§  kelner,

§  kucharz,

§  cukiernik,

§  technik hotelarstwa,

§  technik obsługi turystycznej/technik organizacji turystyki,

§  technik turystyki wiejskiej,

§  pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

§  pracownik pomocniczy gastronomii

Adam Gardocki ocena ekspercka w czasie wizyt akredytacyjnych w szkołach  na następujących kierunkach kształcenia: 

§  technik ekonomista,

§  technik handlowiec,

§  technik logistyk,

§  technik organizacji reklamy

Ryszard Kuliński ocena ekspercka w czasie wizyt akredytacyjnych w szkołach  na następujących kierunkach kształcenia:

§  technik rolnik,

§  technik mechanizacji rolnictwa/technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki,

§  technik weterynarii,

§  technik architektury krajobrazu,

§  ogrodnik,

§  technik mechatronik,

§  technik mechanik,

§  technik automatyk,

§  technik transportu kolejowego

§  technik pojazdów samochodowych,

§  technik mechatronik,

§  kierowca mechanik,

§  mechanik pojazdów samochodowych,

§  pracownik pomocniczy mechanika,

§  elektromechanik pojazdów samochodowych,

§  monter mechatronik/mechatronik,

§  blacharz samochodowy,

§  lakiernik,

§  mechanik motocyklowy,

§  operator obrabiarek skrawających,

§  operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych

Krzysztof Kosmowski

 

ocena ekspercka w czasie wizyt akredytacyjnych w szkołach  na kierunku kształcenia:

§  technik przemysłu mody

Agnieszka Dudzińska   ocena ekspercka w czasie wizyt akredytacyjnych w szkołach  na następujących kierunkach kształcenia:

§  technik usług fryzjerskich,

§  fryzjer

Jan Bakun ocena ekspercka w czasie wizyt akredytacyjnych w szkołach  na kierunku kształcenia:

§  technik masażysta

Dr Krzysztof Katryński ocena ekspercka w czasie wizyt akredytacyjnych w szkołach  na następujących kierunkach kształcenia:

§  technik technologii drewna,

§  stolarz,

§  pracownik pomocniczy stolarza.