Jednym z ważnych obszarów działania Projektu jest podnoszenie jakości kształcenia praktycznego w szkołach zawodowych w kontekście potrzeb rynku pracy.

Oceny jakości kształcenia w poszczególnych szkołach i na poszczególnych kierunkach będę stymulowały do systematycznych działań na rzecz wysokiej jakości kształcenia. Upowszechnianie informacji o wysokiej jakości kształcenia będzie sprzyjało promocji szkolnictwa zawodowego.

Warunkiem praktycznego kształcenia, w kontekście potrzeb rynku pracy, na terenie szkoły jest zapewnienie stałego dostosowywania bazy dydaktycznej, programów kształcenia oraz kompetencji kadry dydaktycznej do zmieniających się wymogów otoczenia. Niezbędne jest wdrożenie koncepcji zarządzania jakością, wspólne uczenie się i wymiana dobrych praktyk pomiędzy szkołami. Szkoły zawodowe powinny stale podnosić jakość kształcenia praktycznego we współpracy z pracodawcami.

Systematyczna ocena (raporty samooceny, wizytacje, oceny na posiedzeniach Białostockiej Komisji Akredytacyjnej ds. Szkolnictwa Zawodowego) będzie sprzyjała stałemu podnoszeniu jakości kształcenia.

Upowszechnianie informacji o jakości kształcenia (publikowanie informacji o wynikach ocen, publikacja rankingu szkół i kierunków kształcenia) będzie stymulowało poszczególne szkoły do wysiłków w zakresie zmian w ksztłceniu w kontekście potrzeb rynku pracy.

DZIAŁANIA

 1. Stworzenie koncepcji kryteriów oceny jakości kształcenia zawodowego w szkołach zawodowych w kontekście potrzeb rynku pracy oraz sposobów ich pomiaru.
 2. Powołanie zespołu ds. oceny jakości kształcenia zawodowego – Białostockiej Komisji Akredytacyjnej ds. Szkolnictwa Zawodowego (BKA), w którego skład wejdą przedstawiciele pracodawców i innych interesariuszy (organów prowadzących, uczelni wyższych, przedstawiciele kuratorium oświaty, eksperci).
 3. Opracowanie procedur pracy, w tym procedury oceny uwzgledniającej raporty samooceny szkoły w zakresie przyjętych kryteriów oceny oraz procedur wizytacji i oceny jakości kształcenia przez zespoły wizytujące na miejscu w szkołach.
 4. Wizytacje akredytacyjne z uwzględnieniem przedstawicieli pracodawców średnio dwa razy w każdej szkole (łącznie 65 wizyt) w szkołach poddanych procesowi oceny. Wsparcie i doradztwo w trakcie wizytacji w zakresie wdrażania procedur w szkołach na rzecz podnoszenia jakości kształcenia.
 5. Opracowanie i upowszechnienie informacji o stanie jakości kształcenia zawodowego w szkołach BOF, w tym roczny raport na temat jakości kształcenia zawodowego oraz doroczna konferencja promująca jakość kształcenia praktycznego w szkołach zawodowych.

 

Postępowanie akredytacyjne obejmuje 13 zespołów szkół zawodowych z Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (BOF), do których zalicza się:

 1. Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku,
 2. Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku,
 3. Zespół Szkół Gastronomicznych w Białymstoku,
 4. Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku,
 5. Zespół Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku,
 6. Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku,
 7. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku,
 8. Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andresa w Białymstoku,
 9. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego w Białymstoku,
 10. Zespół Szkół Zawodowych nr 5 im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku,
 11. Zespół Szkół nr 16 w Białymstoku,
 12. Zespół Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach,
 13. Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej.