Doradztwo edukacyjno – zawodowe dla  uczniów szkół gimnazjalnych realizowane będzie w formie Indywidualnego Planu Działania z wykorzystaniem  i zastosowanie nowej popytowej metodologii doradczej oraz wykorzystanie innowacyjnych metod przekazywania informacji o zawodach.  IPD realizowane będzie w ramach kilku spotkań doradczych a jego efektem będzie opracowanie indywidualnej diagnozy.

Istotą realizowanego procesu jest włączenie podejścia popytowego zorientowanego na konkretne stanowiska pracy i zadania zawodowe definiujące te stanowiska w doradztwie podażowym zorientowanym na aspiracjach i predyspozycjach zawodowych i psychologicznych ucznia, realizowane dotychczas w ramach WSDZ. Doradztwo edukacyjno-zawodowe w modelu popytowym będzie realizowane przez doradców kariery i/lub doradców edukacyjno-zawodowych. Taki model doradztwa jest alternatywą wobec afirmującego doradztwa podażowego, poradnictwem zorientowanym na realizację potrzeb kompetencyjnych pracodawców w odróżnieniu od psychologizującego, afirmującego i akceptującego poradnictwa podażowego kariery zorientowanego na marzeniach, aspiracjach i zainteresowaniach młodych ludzi. W tym nowym ujęciu doradca zawodowy staje się doradcą zawodu poznającym konkretne środowiska pracy, czynności i zadania zawodowe poszczególnych stanowisk pracy ściśle współpracując w tym zakresie z pracodawcami, mistrzami zawodu i pracownikami wykonującymi zawód, przed podjęciem interwencji doradczej.  Specjalista taki rozumie konkretny lokalny/regionalny rynek pracy i zna jego realia, warunki zatrudnienia i wynagrodzenia, motywując swoich klientów w wyborze zawodu realną szansą znalezienie pracy i poziomem wynagrodzeń. Kluczowym wyzwaniem dla doradztwa jest włączenie podejścia popytowego zorientowanego na konkretne stanowiska pracy i zadania zawodowe definiujące te stanowiska w doradztwie podażowym zorientowanym na aspiracjach i predyspozycjach zawodowych i psychologicznych ucznia.

 

Model usług doradztwa obejmuje:

  1. Spotkanie pierwsze – grupowe – Wymagania stanowisk pracy: informacja o stanowiskach pracy dostępnych w subregionie, z opisem zadań zawodowych, czynności, maszyn, urządzeń oraz zarobków.
  2. Spotkanie drugie – indywidualne Predyspozycje do stanowisk pracy określone poprzez badania kwestionariuszowe i określenie indywidualnego potencjału
  3. Spotkanie trzecie – indywidualne – Indywidualny Plan na rzecz rozwoju w zakresie popytu na kwalifikacji