Aktywna – kompleksowe wsparcie kobiet pozostających bez pracy na obszarach wiejskich

Wsparciem w ramach projektu zostaną objęte kobiety pozostające bez zatrudnienia, zamieszkujące gminy wiejskie i miasta do 25 tysięcy mieszkańców z terenu powiatów suwalskiego, zambrowskiego, łomżyńskiego, białostockiego, i grajewskiego. Ostatecznie zostanie zakwalifikowanych do szkoleń w ramach projektu 375 pań, w tym co najmniej 200 kobiet w wieku powyżej 45 roku życia oraz co najmniej 20 kobiet niepełnosprawnych.

CEL PROJEKTU: Celem głównym projektu jest powrót na rynek pracy 375 kobiet pozostających bez zatrudnienia zamieszkujących gminy wiejskie powiatów suwalskiego, zambrowskiego, łomżyńskiego, białostockiego, i grajewskiego. Przez powrót na rynek pracy rozumie się w tym przypadku rozpoczęcie aktywności zawodowej w formie zatrudnienia, stażu, wolontariatu ale także zatrudnienie w ramach elastycznych form pracy.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

  1. Aktywizacja psychologiczna do końca marca 2010 roku 375 uczestniczek projektu poprzez wsparcie psychologiczne oraz zajęcia wizażu w ramach specjalnych warsztatów aktywizacyjnych.
  2. Utworzenie do końca 2010 roku Indywidualnych Planów Działań na rzecz aktywizacji zawodowej uczestniczek projektu poprzez specjalistyczne poradnictwo zawodowe z wykorzystaniem wiedzy zakresie elastycznych form pracy.
  3. Aktualizacja kwalifikacji zawodowych do końca 2010 roku 375 uczestniczek projektu poprzez program szkoleń zawodowych dostosowanych do ich predyspozycji i dyspozycyjności.

BENEFICJENCI PROJEKTU: Uczestniczkami projektu mogą być kobiety pozostające bez zatrudnienia, zamieszkujące gminy wiejskie i miasta do 25 tysięcy mieszkańców z terenu powiatów suwalskiego, zambrowskiego, łomżyńskiego, białostockiego, i grajewskiego. Ostatecznie zostanie zakwalifikowanych do uczestniczenia w projekcie 375 kobiet, w tym co najmniej 200 kobiet w wieku powyżej 45 roku życia oraz co najmniej 20 kobiet niepełnosprawnych.

OFERTA PROJEKTU: W ramach projektu oferowane jest kompleksowo wsparcie psychologiczne, doradcze i szkoleniowe:

  • WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE, realizowane w formie warsztatów aktywizacyjnych z psychologiem oraz warsztatów motywujących ze specjalistą od spraw wizerunku, wraz z bezpłatnym pakietem kosmetyków do wizażu.
  • PORADNICTWO ZAWODOWE realizowane w formie warsztatów diagnostycznych (badanie predyspozycji zawodowych) oraz indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym w celu opracowania indywidualnego planu działań na rzecz rozwoju zawodowego i pozyskania pracy.
  • WSPARCIE SZKOLENIOWE oferujące następujące tematy szkoleń zawodowych: Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, Księgowość rolnicza, Pracownik agroturystyczny, Opiekunka osób starszych, Kosmetyka pielęgnacyjna oraz Masaż klasyczny (i inne w zależności od zdiagnozowanych potrzeb).

Tematyka szkoleń uwzględniać będzie możliwość świadczenia pracy w miejscu zamieszkania z zastosowaniem Elastycznych Form Pracy. Wszystkie formy wsparcia realizowane będą w powiatach adekwatnie do miejsca zamieszkania uczestniczek.

PLIKI DO POBRANIA:

Uczestniczkom wypłacane są dodatki szkoleniowe. Liczba miejsc ograniczona!

REKRUTACJA: Zgłoszenia należy składać w siedzibie Wykonawcy:

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr
Ul. Spółdzielcza 8
15 – 441 Białystok

Zgłoszenia są przyjmowane również drogą telefoniczną:

  • nr tel: 085 653 77 00
  • fax. (085) 732 95 05
  • ibartoszewska@bfkk.pl

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.07.2009 – 31.12.2010