Bezrobotni na start – aktywizacja zawodowa osób po 50. roku życia na podlaskim rynku pracy

Fundacja BFKK w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Sejnach, Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy “Bliżej Ciebie” z Wysokiego Mazowieckiego oraz Zakładu Stolarskiego Wyrób Mozaiki Stefan Łuszcz z Hajnówki okresie od 01.01.2014 roku do 31.05.2015 roku realizowała projekt “Bezrobotni na start – aktywizacja zawodowa osób po 50 roku życia na podlaskim rynku pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL), Priorytet VII Promocja integracji Społecznej , Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społeczneJ, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

CEL PROJEKTU: Aktywizacja zawodowa 50 osób w wieku 50 plus pozostających bez zatrudnienia do końca 05.2015 poprzez doradztwo, staże zawodowe i pośrednictwo pracy

CELE SZCZEGÓŁOWE:

  1. Nabycie umiejętności kształtowania kariery zawodowej/poszukiwania pracy zawodowej 50 osób w wieku 50 plus pozostających bez zatrudnienia do końca 05.2015 poprzez innowacyjny model doradztwa zawodowego (w tym IPD) i pośrednictwo pracy
  2. Nabycie doświadczenia zawodowego przez 50 osób w wieku 50 plus pozostających bez zatrudnienia do końca 05.2015 poprzez staże zawodowe realizowane u potencjalnych pracodawców, ze szczególnym uwzględnieniem ginących zawodów

GRUPA DOCELOWA: Projekt skierowany jest do osób pozostających bez zatrudnienia w wieku powyżej 50 roku życia zamieszkujących na terenie województwa podlaskiego. Min. 50% grupy docelowej stanowić będą osoby zamieszkujące powiaty: kolneński i/lub suwalski i/lub sejneński i/lub hajnowski i/lub białostocki. W projekcie weźmie udział 50 osób: 28 kobiet i 22 mężczyzn.

DZIAŁANIA PROJEKTU:

  1. DORADZTWO ZAWODOWE (III 2014 – III 2015) – obejmuje zestaw kwestionariuszy i testów oraz portfolio zbudowane z modułów z ćwiczeniami i opracowaniami wyników diagnozy osób po 50r.ż.. Na każdego uczestnika przewidziano 8 godzin wsparcia realizowanego przez różnych specjalistów: doradców zawodowych, rzemieślników, psychologów, lekarzy medycyny pracy. W trakcie sesji doradczych dokonano wybóru branży na podstawie dotychczasowego predyspozycji zawodowych i doświadczenia zawodowego/posiadanych kwalifikacji, w której uczestnicy odbywać będą staż zawodowy. Efektem tych sesji było utworzenie portfolio IPD dla 50 uczestników.
  2. STAŻE ZAWODOWE (III 2014 – V 2015) 50 uczestników projektu odył się 3-miesięczny płatny staż zawodowy ze szczególnym uwzględnieniem ginących zawodów. Obok zdobycia doświadczenia zawodowego, staż ma zapewnić praktyczną naukę zawodu pod okiem zatrudnionego w projekcie opiekuna stażu. Z uwagi na fakt, iż staż zawodowy prowadzony będzie w formie „on the job training” (praktyczne i teoretyczne przygotowanie do wykonywania zawodu w trakcie wykonywania obowiązków na stanowisku pracy), będzie miał on formę coachingu, mentoringu. W ramach stażu zapewnione: badania lekarskie, odzież robocza, stypendium stażowe, zwroty kosztów dojazdu, ind. opiekunowie stażu.
  3. POŚREDNICTWO PRACY (V 2014 – V 2015) – w formie dwóch 2-godzinnych indywidualnych spotkań z doradcą personalnym dla 50 osób. Pośrednictwo indywidualne obejęło analizę lokalnego rynku pracy pod kątem zdiagnozowanej branży i doświadczenia/kwalifikacji zawodowych, poszukiwanie ofert pracy, inicjowanie kontaktów z pracodawcami, konstruowanie dokumentów aplikacyjnych w odpowiedzi na konkretne oferty zatrudnienia.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.