Data publikacji: 27.03.2020

Budujemy przyszłość zawodowców ZSOiZ w Czyżewie

Administrator projektu

Ewa Dawdo email: edawdo@bfkk.pl

Lider projektu

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr

Partnerzy

Powiat Wysokomazowiecki

Realizatorzy

ZSOiZ W Czyżewie

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

III: KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE

Działanie

3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

Cel główny

Celem projektu jest podniesienie do końca IX2022r. kompetencji kluczowych 110 uczniów 30K/80M z kierunków TŻiUG, TI, TA, kompetencji zawodowych 46U:10K/36M oraz doskonalenie kompetencji 8N:4K/4M kształcenia zaw.poprzez realizację Zmodernizowanego Programu Rozwojowego, w tym realizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,z zakresu komp. kluczowych i zaw, staży zaw., kursów i szkoleń, zajęć na uczelniach wyższych, kursów i staży dla nauczycieli oraz zakup niebędngo wysposażenia.

Do kogo skierowany

Projekt skierowany jest do osób nieaktywnych zawodowo uczących się/kształcących – uczniów/nic i osób zatrudnionych w sektorze publicznym nauczycieli, nauczycieli kształcenia zawodowego/instruktorów praktycznej nauki zawodu,  Technikum ZSOiZ im. kard.Wyszyńskiego w Czyżewie – organ prowadzący  Powiat Wysokomazowiecki.

Wszyscy uczestnicy proj. to os. uczące się, pracujące lub zamieszkujące na terenie woj. podlaskiego w rozumieniu przepisów KC:

UCZNIOWIE- 140 uczniów wszystkich klas 40K/100M; NAUCZYCIELE-10 5K/5M

Planowane efekty

Projekt zakłada utworzenie pracowni zaw. dla TA oraz modernizację dla TŻiUG i TI i wyposażenie ich zgodnie z rekomendacją KOWEZiU oraz wymaganiami OKE w zakresie realizacji egz. zaw.  co przyczyni się to do jakościowych zmian w funkcjonalności szkoły. U będą mogli podnieść i wzmocnić swoje umiejętności teoretyczne i praktyczne poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych:koła naukowe,wycieczki edukacyjne, wyjazdy na uczelnie wyższe,kursy,staże u pracodawców oraz zbudować komp. kluczowe dzięki uczestnictwu w zajęciach z doradcą zaw., trenerem kompetencji. N-le zawodowcy podniosą swoje komp. zaw. poprzez udział w szkoleniach/kursach, studiach podyplomowych oraz stażach w przedsiębiorstwach. Otoczenie szkoły będzie współpracować w zakresie staży zaw.,programów nauczania. Wszystkie formy dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników z uwzg. sytuacji na rynku pracy.Projekt zakłada realizację typu 2 wg. SZOOP, działania zg. z diagnozą przeprowadzoną dla szkoły,zatwierdzoną przez organ prowadzący:

-Zaj.rozw.komp.kluczowe dla Uczniów: koła naukowe,warsztaty pracy zespołowej

-Zaj.tworzące warunki do wyrów.szans eduk-

-Podniesienie komp. zaw. U -zajęcia zaw.,kursy,walidacji kompetencji

-Staże zaw. Dla uczniów i nauczycieli

-Podniesienie komp. zaw. Nauczycieli poprzez kursy,studia podyplomowe

-Platforma współpracy z otoczeniem społ.-gosp.szkoły (instytucje, przedsiębiorcy, uczelnie)

-Poradnictwo edu.-zaw. dla uczniów

-Tworzenie warunków zbliżonych do rzecz. środ. pracy poprzez modernizację infr. szkolnej –

– Pomoc stypendialną dla uczniów

Wartość projektu

2 055 017,60 PLN

Dofinansowanie

1 952 266,71 PLN

Okres realizacji

01.07.2020 - 31.12.2022