Data publikacji: 23.09.2020

Budujemy przyszłość ZSOiZ w Mońkach

Administrator projektu

Katarzyna Baczyńska - Koc, email: kbaczynska@bfkk.pl

Lider projektu

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr

Partnerzy

Powiat Moniecki

Realizatorzy

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

III: KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE

Działanie

3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

Cel główny

Projekt ma na celu podniesienie do końca IX 2023r. kompetencji zawodowych i kluczowych 140 uczniów: 56K/84M Technikum, SB I st. z kierunków TTK, THO, TH, TŻiUG, TMR, TR, MO, R, K i 8U SSPdP z ZSOiZ w Mońkach oraz doskonalenie kompetencji 40 nauczycieli: 25K/15M poprzez realizację Zmodernizowanego Programu Rozwojowego. Objęcie wsparciem w/w beneficjentów wynika ze zdiagnozowanej potrzeb szkoły, jej uczniów i kadry oraz otoczenia społ.-gosp. Projektem objęte są osoby kształcące się na kierunkach zg. z inteligentnymi specj.regionu.

Do kogo skierowany

Projekt zakłada utworzenie pracowni zawodowych dla TMR,TM,TR, modernizację pracowni dla TŻiUG, modernizację warsztatów szkolnych i warsztatów SSPP i wyposażenie ich zgodnie z rekomendacją KOWEZiU oraz wymaganiami OKE w zakresie realizacji egz. zaw. co przyczyni się to do jakościowych zmian w funkcjonowaniu szkoły. Uczniowie będą mogli podnieść i wzmocnić swoje umiejętności teoretyczne i praktyczne poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych: koła naukowe,wycieczki edukacyjne, wyjazdy na uczelnie wyższe, kursy, staże u pracodawców oraz zbudować kompetencje kluczowe dzięki uczestnictwu w zajęciach z doradcą zawodowym, trenerem kompetencji. Nauczyciele zawodowi podniosą swoje kompetencje zawodowe poprzez udział w szkoleniach/kursach, studiach podyplomowych oraz stażach w przedsiębiorstwach. Otoczenie szkoły będzie współpracować w zakresie staży zawodowych programów nauczania, jakości kształcenia. Wszystkie formy dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników z uwzględnieniem sytuacji na rynku pracy

Planowane efekty

Proj.zakłada realizację typu 2 wg. SZOOP, działania zgodnie z diagnozą przeprowadzoną dla szkoły, zatwierdzoną przez organ prowadzący:

-Zajęcia rozwojowe kompetencji kluczowych dla uczniów: koła naukowe, warsztaty pracy zespołowej

-Zajęcia tworzące warunki do wyrównania szans edukacyjnych

-Podniesienie kompetencji zawodowych  uczniów – zajęcia zawodowe, kursy, walidacji kompetencji

-Staże zawodowe UiN

-Podniesienie kompetencji  zawodowych nauczycieli:kursy, studia podyplomowe

-Platforma współpracy z otocz.społ.-gosp.szkoły (instytucje, przedsiębiorcy, uczelnie)

-Poradnictwo edukacyjno-zawodowe uczniów

-Tworzenie warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy poprzez modernizację infrastruktury szkolnej

-Pomoc stypendialną dla uczniów

Wartość projektu

2.767.862,33 PLN

Dofinansowanie

2.629.469,21 PLN

Okres realizacji

01.07.2021 - 30.09.2023