Być otwartym i kompetentnym – Biuro Obsługi Klienta w Gminie Boćki

Fundacja BFKK w partnerstwie z Gminą Boćki w okresie od 01.11.2011 roku do 28.02.2013 roku realizowała projekt “Być oywartym i kompetentnym – Biuro Obsługi Klienta w Gminie Boćki ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL), Priorytet V Dobre zarządzanie , Działanie 5.2. Wzmacnianie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU: Podniesienie jakości i lepszy dostęp do usług publicznych, przy jednoczesnym zwiększaniu kompetencji kadr (27 pracowników: 20 kobiet i 7 mężczyzn) Urzędu Gminy Boćki do końca II 2013.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

  1. Poprawa jakości obsługi klienta w Urzędzie Gminy Boćki do końca II 2013.
  2. Poprawa dostępności usług świadczonych w Urzędzie Gminy Boćki do końca II 2013.
  3. Podniesienie kompetencji i umiejętności kadr Urzędu Gminy Boćki (27 pracowników: 20 kobiet, 7 mężczyzn) do końca II 2013.

W ramach projektu założono następujące działania:

  1. Wdrożenie systemu monitorowania poziomu satysfakcji klientów z jakości usług publicznych i funkcjonowania Urzędu Gminy Boćki oraz poprawa wskaźników satysfakcji klientów z jakości usług
  2. Utworzenie Biura Obsługi Klienta (BOK) w Urzędzie Gminy Boćki
  3. Wykorzystanie narzędzi e-administracji w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Boćki
  4. Szkolenia ogólne i specjalistyczne uzupełniające wiedzę pracowników Urzędu Gminy Boćki
  5. Szkolenia z zakresu ICT i elektronicznego obiegu dokumentów dla pracowników Urzędu Gminy Boćki

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.