Centrum Aktywizacji Społecznej

W ramach PO KL na lata 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji , Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr realizowała 4 projekty Centrum Aktywizacji Społecznej w okresie od 01.06.2008r-31.12.2008r. w powiatach: łomżyńskim, bielskim, zambrowskim i monieckim.

Celem ogólnym projektów CAS było zwiększenie zdolności współpracy lokalnych społeczności na rzecz integracji społecznej mieszkańców powiatu poprzez inicjowanie partnerstw (Koalicji), systemowe udostępnienie usług i informacji dla mieszkańców oraz podnoszenie wiedzy pracowników lokalnych instytucji i samorządów.

Punktem wyjścia zrealizowanych projektów było zawiązanie w każdym z powiatów porozumienia (podpisane zostały 4 Deklaracje Partnerstwa) celem opracowania wspólnych strategii działania na lata 2010-2013 z uwzględnieniem działań na rzecz 5 grup osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: długotrwale bezrobotnych, osób dotkniętych problemem ukrytego bezrobocia na obszarach wiejskich, osób niepełnosprawnych, osób bezdomnych oraz osób zagrożonych uzależnieniem.

Strategie opracowywane były w ramach odbywających się comiesięcznych spotkań uczestników lokalnych koalicji na podstawie zgłaszanych przez przedstawicieli instytucji rekomendacji oraz wyników przeprowadzonych badań ankietowych dotyczących systemu wsparcia grup wykluczonych przeprowadzonych w powiatach w okresie realizacji projektu.

W ramach projektów zostały zrealizowane w każdym z powiatów po 3 szkolenia dla 30 beneficjentów – decydentów, liderów społecznych oraz pracowników instytucji pomocy społecznej i rynku pracy.

Usługi doradcze, udzielane przez Koordynatorów CAS, odebrało łącznie ponad 400 osób (w powiecie łomżyńskim 104 osoby, w powiecie bielskim 111 osób, w zambrowskim – 100 osób oraz powiecie monieckim 101 osób).

Zwieńczeniem projektów było podpisanie przez przedstawicieli kluczowych instytucji rynku pracy i pomocy społecznej oraz organizacji pozarządowych funkcjonujących na ternie każdego z powiatów, Umowy Koalicji Lokalnej zawierającej sporządzoną strategię współpracy na przyszłe lata oraz ekspertyzę z zakresu aktywizacji zawodowej grup osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Misją Centrum Aktywności Społecznej było otwarcie się na rzeczywiste problemy społeczne, animowanie inicjatyw obywatelskich, służących urzeczywistnieniu idei społeczeństwa obywatelskiego oraz podnoszenie świadomości społecznej i współtworzenie świata bez podziałów na lepszych i gorszych.

“Aby zdobyć wielkość, człowiek musi tworzyć, a nie odtwarzać” – Antoine de Saint-Exupery