Czas na staż – regionalny program staży dla uczniów szkół zawodowych w niemieckich przedsiębiorstwach

Fundacja BFKK wspólnie z partnerem zagranicznym – HANSE-PARLMENNT E.V. w okresie od 01.07.2013 roku do 30.06.2015 roku realizowała projekt “CZAS NA STAŻ – regionalny program staży dla uczniów szkół zawodowych w niemieckich przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Celem ogólnym projektu było wdrożenie do czerwca 2015 roku niemieckiego modelu Dualnego Systemu Kształcenia w 20 szkołach zawodowych w branżach strategicznych dla województwa podlaskiego poprzez program staży dla uczniów w niemieckich przedsiębiorstwach i współpracę zawodową.

Do wskazanej problematyki projekt podchodził kompleksowo uwzględniając 3 poziomy interwencji, z którymi powiązane są grupy docelowe:

  • UCZEŃ – Celem szczegółowym projektu, który wpisuje się w ten obszar jest podniesienie do czerwca 2015 roku kompetencji praktycznych 200 uczniów w 20 szkołach zawodowych w branżach strategicznych poprzez staże w niemieckich przedsiębiorstwach. Każdy uczeń zakwalifikowany do projektu po 32-godzinnym szkoleniu przygotowawczym skorzysta z 4 tygodniowego płatnego stażu u przedsiębiorcy, z czego 1 tydzień w niemieckim przedsiębiorstwie i 3 tygodnie u przedsiębiorcy podlaskiego.
  • SZKOŁA – W ramach tego poziomu interwencji do grudnia 2013 zostaną podniesione kompetencje 80 pracowników kadry dydaktyczno-administracyjnej w zakresie organizacji Dualnego Systemu Kształcenia w szkołach zawodowych w branżach strategicznych poprzez program szkoleń i wizyt studyjnych w niemieckich przedsiębiorstwach. Pracownicy Kadry dydaktyczno-administracyjnej, po 4 z każdej zaproponowanej szkoły, stworzą Zespoły Szkolne, które poprzez 16 godzinne szkolenie zostaną przygotowane do wsparcia realizacji staży oraz udziału w wizytach studyjnych. Zespoły Szkolne za pośrednictwem platformy e-Staży będą sprawować opiekę nad stażystami.
  • OTOCZENIE – Celem w tym obszarze jest wdrożenie do czerwca 2015 roku Dualnego Systemu Kształcenia w 20 szkołach zawodowych w branżach strategicznych z zastosowaniem innowacyjnych Produktów Finalnych oraz rozwiązań niemieckich z udziałem podlaskich przedsiębiorców. 20 podlaskich przedsiębiorców i 20 Szkół Zawodowych nawiąże współpracę ramach Dualnego Sytemu Kształcenia, poprzez uczestnictwo w 4 godzinnych seminariach. Przedsiębiorcy będą sprawować opiekę na stażami korzystając również z platformy e-Staży. W ramach poziomu interwencji zostanie opracowanych 20 programów współpracy lokalnej na rzecz DSK.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.