Cztery horyzonty – reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa w oparciu o walory turystyczne i kulturowe ich miejsca zamieszkania

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr w Białymstoku wspólnie z Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zapraszają do skorzystania z oferty projektu Cztery Horyzonty – reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa w oparciu o walory turystyczne i kulturowe ich miejsca zamieszkania, realizowanego w ramach działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.01.2010 – 30.06.2011

CEL PROJEKTU: Celem głównym projektu jest reorientacja zawodowa 400 rolników i domowników z woj. podlaskiego w kierunku zawodów i usług związanych z walorami turystycznymi i kulturowymi ich miejsca zamieszkania.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 1. Przygotowanie do końca października 2010r. 400 IPD uczestników projektu związanych z poszukiwaniem zatrudnienia poza rolnictwem w miejscu zamieszkania oraz działań przedsiębiorczych na obszarach wiejskich.
 2. Zmiana kwalifikacji zawodowych do końca kwietnia 2011r. 400 uczestników projektu (w tym 200 kobiet) w specjalnościach związanych z lokalnym rynkiem usług opartych o walory ich miejsca zamieszkania.
 3. Wsparcie do końca kwietnia 2011r. realizacji IPD 400 uczestników projektu poprzez przygotowanie z zaangażowaniem lokalnych społeczności wspólnego przedsięwzięcia promocji usług związanych z PTDK wykorzystujących ich nowe kwalifikacje zawodowe.

UCZESTNICY PROJEKTU: Projekt skierowany jest do 400 rolników i domowników ( w tym 200 kobiet) ubezpieczonych w KRUS (ustawa z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (DZ.U. 1991 nr 7 poz. 24 z późniejszymi zmianami), posiadających miejsce zamieszkania na terenie woj. podlaskiego. Zważywszy na metodologię reorientacji zawodowej opartej na Ośrodkach Reorientacji skupionych wokół rozpoznawalnych walorów turystycznych i kulturowych oraz na Kluczowych Kierunkach Reorientacji oferta projektu skierowana zostanie w pierwszej kolejności do mieszkańców gmin leżących w obszarze 4 Ośrodków Reorientacji oraz zainteresowanych zmianą zawodów w kierunkach 4 grup usług szkoleniowych. Położenia OR zapewnia równomierny dostęp mieszkańców całego województwa do oferowanego wsparcia.

OFERTA PROJEKTU: W projekcie zaplanowano następujące działania:

 1. PORADNICTWO ZAWODOWE IPD – NOWY ZAWÓD (dla 400 osób) realizowane w formie dwugodzinnych sesji indywidualnych z doradcą zawodowym w oparciu o dostosowane do specyfiki BO Portfolio projektujące Indywidualne Plany Działań (IPD) na rzecz zatrudnienia poza rolnictwem.
 2. SZKOLENIA ZAWODOWE – NOWY ZAWÓD (dla 400 osób). W ramach działania przewiduje się realizację 28 szkoleń grupowych i 28 szkoleń indywidualnych, w tym:
  • Szkolenia kulinarne
  • Szkolenia transportowe
  • Szkolenia opiekuńcze i rehabilitacyjne
  • Szkolenia budowlane
 3. WSPARCIE ZATRUDNIENIA – REALIZACJA IPD (dla 400 osób) realizowane jako dodatkowy dzień szkoleniowo-doradczy – wyjazd studyjny na jeden z czterech Dni Otwartych w Ośrodkach Reorientacji

REKRUTACJA: Rekrutacja do projektu trwać będzie do 31 sierpnia 2010 r. Rekrutacja do projektu będzie odbywała się poprzez złożenie Karty Zgłoszeniowej. Dokument ten dostępny jest w biurze projektu na ul. Spółdzielczej 8 w Białymstoku, w biurze Partnera projektu – Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego działających w powiatach województwa podlaskiego: augustowskim, białostockim, sejneńskim, wysokomazowieckim.

Zgłoszenie do projektu możliwe jest również poprzez kontakt telefoniczny beneficjenta z biurem projektu. Osoby zgłaszające się telefonicznie wpisywane będą na listy rezerwowe. Zgłoszenia telefoniczne traktowane będą jako wiążące w momencie, gdy kandydat dostarczy wypełnioną Kartę Zgłoszeniową. Osoby, które zostaną zakwalifikowane do projektu będą musiały przedłożyć aktualne zaświadczenie o kwalifikowalności.

Pliki do pobrania:

BIURO PROJEKTU: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr ul. Spółdzielcza 8 15-441 Białystok; tel. 085 653 77 00

BIURO PARTNERA PROJEKTU: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, 18-210 Szepietowo; tel. 86 275 89 27