Data publikacji: 12.09.2019

Dla Siemiatycz Razem 2

Administrator projektu

Ewa Dawdo (edawdo@bfkk.pl)

Lider projektu

MIASTO SIEMIATYCZE

Partnerzy

BIAŁOSTOCKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA KADR

Realizatorzy

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SIEMIATYCZACH

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

IX ROZWÓJ LOKALNY

Działanie

REWITALIZACJA SPOŁECZNA I KSZTAŁTOWANIE KAPITAŁU SPOŁECZNEGO

Cel główny

Podniesienie aktywności 44 (20K, 24M) mieszkańców Miasta Siemiatycze zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym przy wykorzystaniu instrumentów aktywnej integracji w ramach Programu Aktywności Lokalnej do końca IX 2020.. ZADANIA: 1: Aktywna integracja społeczna uczestników i uczestniczek projektu 2: Aktywizacja społeczna uczestników projektu – animacje lokalne 3: Aktywizacja społeczna uczestników projektu – część warsztatowa 4: Aktywizacja zawodowa uczestników projektu – doradztwo zawodowe 5: Aktywizacja zawodowa uczestników projektu – szkolenia zawodowe 6: Aktywna integracja zawodowa – staże zawodowe dla 12 UP.

Do kogo skierowany

Grupę docelową stanowić będą 44 os.(20K,24M) zamieszkujących zgodnie z KC w województwo podlaskim (Miasto Siemiatycze) na terenie działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, korzystających ze świadczeń pomocy społ., zagrożonych ubóstwem, które nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej oraz osoby długotrwale bezrobotne., nieaktywne zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi lub innymi osobami zależnymi, wykazujące bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczym.

Planowane efekty

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskają kwalifikacje po opuszczeniu programu: 19. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do osób lub środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: 22%.

Wartość projektu

365 876,90 PLN

Dofinansowanie

347 583,05 PLN

Okres realizacji

30.10.2019 – 31.12.2020