Data publikacji: 05.09.2018

Dla Siemiatycz razem

Administrator projektu

Ewa Dawdo (edawdo@bfkk.pl)

Lider projektu

Miasto Siemiatycze

Partnerzy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemiatyczach,

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr

Realizatorzy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemiatyczach,

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014- 2020

IX ROZWÓJ LOKALNY

Działanie

9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego

Cel główny

Podniesienie aktywności 44 (20K, 24M) mieszkańców Miasta Siemiatycze zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym przy wykorzystaniu instrumentów aktywnej integracji w ramach Programu Aktywności Lokalnej do końca VII 2019.

Do kogo skierowany

Grupę docelową stanowić będą 44 os.(20K,24M) zamieszkujących zgodnie z KC w woj. podlaskim (Miasto Siemiatycze) na terenie działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, korzystających ze świadczeń pomocy społ., zagrożonych ubóstwem, które nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej oraz os. długotrwale bezrobotne, nieaktywne zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi lub innymi osobami .zależnymi, wykazujące bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych.

Planowane efekty

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu: 19os. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek): 10os. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu: 5os.

Wartość projektu

439 676,90 PLN

Dofinansowanie

417 693,04 PLN

Okres realizacji

01.08.2018- 31.08.2019