Data publikacji: 14.09.2017

Dobry zawód – fajne życie

Popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim

Poznaj stanowiska pracy i wybierz ZAWÓD:

Link do filmów DOBRY ZAWÓ FAJNE ŻYCIE

 

 

Administrator projektu

Iwona Zaborowska (izaborowska@bfkk.pl) Michał Skarzyński (mskarzynski@bfkk.pl)

Lider projektu

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr

Partnerzy

Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

Łomżyńskie Forum Samorządowe

Miasto Suwałki

Miasto Bielsk Podlaski

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości

Realizatorzy

Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

III Kompetencje i kwalifikacje

Działanie

3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

Cel główny

Celem głównym projektu jest do 14.04.2019r. upowszechnienie kształcenia zawodowego w woj. podlaskim, przy zaangażowaniu 145 szkół gimnazjalnych i 60 szkół kształcenia zawodowego, wśród co najmniej 6 tys. uczniów szkół gimnazjalnych z teren województwa podlaskiego oraz rodziców uczniów biorących udział w projekcie poprzez realizację kursów, eventów edukacujno-zawodowych, doradztwa edukacyjno-zawodowego, spotkań mentoringowych i wizyt studyjnych u przedsiębiorców oraz pakiet działań informacyjno-promocyjnych.

Do kogo skierowany

145 gimnazja stanowiące co najmniej 60% szkół gimnazjalnych z każdego subregionu województwa podlaskiego

Planowane efekty

Opracowanie narzędzia umożliwiającego komunikację w formie elektronicznej, targi edukacyjno-zawodowe, doradztwo edukacyjno-zawodowe dedykowane uczniom szkół zawodowych, spotkania mentoringowe uczniów z pracodawcami, wizyty studyjne gimnazjalistów w przedsiębiorstwach, konkursy dedykowane różnym zawodom, kampania upowszechniająca szkolnictwo zawodowe, wsparcie dedykowane rodzicom, wsparcie dedykowane szkołom kształcenia zawodowego w zakresie promocji oraz rekrutacji, organizacja subregionalnych eventów promocyjnych dedykowanych poszczególnym branżom i zawodom, warsztaty dla doradców zawodowych z zakresu innowacyjnych metod przekazu informacji zawodowych.

Wartość projektu

6 057 435,03 PLN

Dofinansowanie

5 748 435,03 PLN

Okres realizacji

15.04.2017 - 14.04.2019