Data publikacji: 28.09.2017

Europejski staż

Twoja inwestycja w przyszłość

Administrator projektu

---

Lider projektu

T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o.

Partnerzy

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, Gesellschaft für Europabildung e.V., Gesellschaft Fuer Europabildung (GEB) Ltd, Indice ICT & Management Lda

Realizatorzy

Program

---

Cel główny

Zwiększenie poziomu aktywności zawodowej i społecznej 40 osób młodych (25 kobiet, 15 mężczyzn) w wieku 18-35 lat należących do grupy NEET (niepracujące, nieuczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym, nieszkolące się) zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkałych w woj. podlaskim poprzez wzmocnienie kompetencji zawodowych i kluczowych wykorzystując program mobilności ponadnarodowej w okresie od 1 marca 2016 r. do 31 lipca 2017 r.

Do kogo skierowany

Projekt skierowany jest do 40 osób w wieku 18-35 lat, spełniających łącznie następujące warunki: nie pracują (osoby bezrobotne lub bierne zawodowo), nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym, nie szkolą się.

Priorytetowo traktowane będą:

 • osoby niepełnosprawne
 • osoby, które przedwcześnie opuściły system edukacji
 • osoby długotrwale bezrobotne

Planowane efekty

 • 40 Indywidualnych Planów Działania dla uczestników projektu
 • 40 osób weźmie udział w przygotowaniu językowym, psychologicznym i kulturowym
 • 10 osób weźmie udział w przygotowaniu zawodowym z zakresu „Animator 3D”
 • 10 osób weźmie udział w przygotowaniu zawodowym z zakresu „Grafik komputerowy DTP”
 • 20 osób weźmie udział w przygotowaniu zawodowym z zakresu „Pomoc kuchenna z elementami carvingu”
 • 40 osób weźmie udział w stażu zawodowym za granicą
 • 40 osób weźmie udział w spotkaniach grupy wsparcia
 • 40 osób weźmie udział w warsztatach rozwoju osobistego
 • 40 osób weźmie udział w warsztatach aktywnego poszukiwania pracy
 • 12 osób weźmie udział w szkoleniu „ABC Przedsiębiorczości”
 • 14 osób weźmie udział w stażu zawodowym w Polsce

Wsparcie w ramach projektu:

Przygotowanie do mobilności ponadnarodowej:

 • indywidualny Plan Działania – 4 godz./osoba
 • przygotowanie językowe – 60 godz./grupa
 • przygotowanie psychologiczne – 40 godz./grupa
 • przygotowanie kulturowe – 20 godz./grupa
 • przygotowanie zawodowe – szkolenia zawodowe do wyboru:
  • Animator 3D – 120 godz./grupa
  • Grafik komputerowy DTP – 120 godz./grupa
  • Pomoc kuchenna z elementami carvingu – 80 godz./grupa

Pobyt uczestników za granicą – 2 miesięczne staże zawodowe u zagranicznych pracodawców w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Portugalii

Działania o charakterze aktywizującym uczestników po powrocie do kraju:

 • spotkania grupy wsparcia – 64 godz./grupa
 • warsztaty rozwoju osobistego – 40 godz./grupa
 • warsztaty aktywnego poszukiwania pracy – 24godz./grupa
 • szkolenie „ABC przedsiębiorczości” – 48 godz./grupa
 • staże zawodowe w podlaskich przedsiębiorstwach – 3 miesiące/osoba

 

Zapisy i informacje:

Fundacja BFKK w Białymstoku
Ul. Spółdzielcza 8 I piętro

Tel. 85 53 77 00
e-mail: mkochanowska@bfkk.pl

Wartość projektu

1 301 738,90 PLN

Dofinansowanie

1 262 638,90 PLN

Okres realizacji

08.04.2016 - 31.01.2018