Innowacje 15+ – testowanie i wdrażanie nowych metod wczesnej interwencji socjalnej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu młodzieży powyżej 15 roku życia

Projekt „INNOWACJE 15+ – testowanie i wdrażanie nowych metod wczesnej interwencji socjalnej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu młodzieży powyżej 15 roku życia” jest realizowany przez Białostocką Fundację Kształcenia Kadr w partnerstwie z Podlaską Wojewódzką Komendą OHP w Białymstoku oraz partnerami zagranicznymi – Applied Vocational Psychology and Policy Research Unit, Unione Nazionale Comuni Comunita Enti Montani –UNCEM Toscana i Centro Publico Municipal FPA BETXI w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej.

Okres realizacji projektu: 01.01.2012 do 31.12.2014.

Obszar realizacji projektu stanowi województwo podlaskie.

Celem ogólnym projektu jest adoptowanie/utworzenie, testowanie a następnie upowszechnienie/wdrożenie na terenie woj. podlaskiego do końca 2014 roku 9 modelowych rozwiązań doradczych, szkoleniowych i współpracy lokalnej w zakresie wczesnej interwencji socjalnej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu młodzieży po 15 roku życia.

Projekt koncentruje się na wypracowaniu i wdrożeniu w praktykę społeczną innowacyjnych rozwiązań doradczych, szkoleniowych i współpracy w zakresie wczesnej interwencji socjalnej. Do problematyki wskazanej problematyki projekt podchodzi kompleksowo uwzględniając 3 obszary interwencji, z którymi powiązane są grupy docelowe:

 • Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze
 • Przemoc i Uzależnienia
 • Obszary Zmarginalizowane

Oprócz tego projekt uwzględnia 3 poziomy interwencji:

 1. Poradnictwo – wypracowanie i testowanie modeli doradztwa w każdym z 3 obszarów interwencji poprzez realizację IPD, z wykorzystaniem opracowanych narzędzi diagnostycznych,
 2. Edukacja – wypracowanie i testowanie metod kształcenia, w tym:
  • Model edukacyjno-wychowawczy „Coaching Rodzinny 15+” – zawiera program szkolenia mentorów 15+ oraz ich zaangażowania w kształcenie młodych w kierunku trenera zawodu,
  • Model edukacyjno-terapeutyczny: model zawiera utworzenie Grupy Wsparcia „Inkubator Przedsiębiorczości 15+”
  • Model edukacyjno-integracyjny – portal zdalnej nauki „e-Edukacja 15+”
 3. Otoczenie – model lokalnej współpracy na rzecz 3 obszarów interwencji.

Do pobrania: