Data publikacji: 27.03.2020

Inwestycja w przyszłość

Administrator projektu

Katarzyna Baczyńska-Koc email: kbaczynska@bfkk.pl

Lider projektu

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr

Partnerzy

Powiat Wysokomazowiecki

Realizatorzy

Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

III: KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE

Działanie

3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

Cel główny

Celem projektu jest podniesienie do końca października 2022 r. kompetencji 100 uczniów (60K, 40M) oraz 8 nauczycieli (6K, 2M) kształcenia zawodowego z ZSZ im. St. Staszica w Wysokiem Mazowieckiem poprzez realizację Zmodernizowanego Programu Rozwojowego, w tym realizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz dodatkowych z zakresu kompetencji kluczowych i zawodowych, staży zawodowych, kursów i szkoleń, zajęć na uczelniach wyższych, kursów i staży dla nauczycieli oraz zakup niezbędnego wyposażenia

Do kogo skierowany

Projekt skierowany jest do osób nieaktywnych zawodowo uczących się/kształcących – uczniów i osób zatrudnionych w sektorze publicznym – nauczycieli kształcenia zawodowego/instruktorów praktycznej nauki zawodu z Zespołu Szkół Zawodowych im. St. Staszica w Wysokiem Mazowieckiem z kierunków kształcenia: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywienia, technik przetwórstwa mleczarskiego, technik logistyk. Wszyscy uczestnicy projektu to osoby uczące się, pracujące lub zamieszkujące na terenie województwa podlaskiego w rozumieniu przepisów KC, w tym: UCZNIOWIE- 100 uczniów klas I-IV (60K, 40M) ZSZ w Wysokiem Mazowieckiem oraz NAUCZYCIELE-8 nauczycieli kształcenia zawodowego/instruktorów praktycznej nauki zawodu z wszystkich kierunków kształcenia z pierwszeństwem dla nauczycieli kształcących w wspieranych kierunkach (6K,2M) z ZSZ w Wysokiem Mazowieckiem.

Planowane efekty

Interwencja projektu obejmie 3 poziomy: uczeń, szkoła, otoczenie. Uczniowie będą mogli podnieść i wzmocnić swoje umiejętności teoretyczne i praktyczne poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych – koła naukowe, wycieczki edukacyjne, wyjazdy na targi, kursy, staże u pracodawców oraz zbudować kompetencje miękkie dzięki uczestnictwu w zajęciach z  psychologiem. Nauczyciele zawodowcy podniosą swoje kompetencje w wyniku realizacji szkoleń/kursów dostosowanych do indywidualnych potrzeb oraz staży w przedsiębiorstwie. Dodatkowym efektem realizacji projektu będzie doposażenie pracowni szkolnych.

Wartość projektu

1 692 890,42 PLN

Dofinansowanie

1 528 157,58 PLN

Okres realizacji

01.09.2020 - 30.09.2023