Data publikacji: 14.09.2017

Kompetencje cyfrowe łomżyńskiej młodzieży

Kompetencje cyfrowe łomżyńskiej młodzieży kluczem do sukcesu i trafnych wyrobów edukacyjno-zawodowych

Administrator projektu

Renata Kryńska (rkrynska@bfkk.pl)

Lider projektu

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr

Partnerzy

Miasto Łomża

Realizatorzy

  • Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży, ul. Polna 16 – Realizator finansowy ŁCRE
  • Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Łomży, ul. Niemcewicza 17
  • Publiczne Gimnazjum nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Łomży, ul. Feliksa Bernatowicza 4
  • Publiczne Gimnazjum nr 8 im. Księcia Mazowieckiego Janusza I w Łomży, ul. Księżnej Anny 18
  • Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Łomży, ul. Władysława Stanisława Reymonta 9

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

III Kompetencje i kwalifikacje

Działanie

Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja; Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych

Cel główny

Głównym celem projektu jest podniesienie do 30.06.2018r. kompetencji kluczowych na rynku pracy, wśród 174 uczniów (96K/78M) i 48 nauczycieli (44K/4M) poprzez poprawę jakości kształcenia ogólnego w czterech szkołach gimnazjalnych (PG nr 1, PG nr 2, PG nr 6 i PG nr 8) z terenu M. Łomża w zakresie kompetencji cyfrowych i innowacyjnego wykorzystania narzędzi TIK do kształtowania postaw przedsiębiorczych oraz wsparcia decyzji edukacyjno-zawodowych.

Do kogo skierowany

Grupę docelową projektu stanowi:

  • 174 uczniów klas I-III (96 dziewcząt i 78 chłopców) czterech szkół gimnazjalnych z terenu M. Łomża: Publicznego Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Łomży, Publicznego Gimnazjum nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Łomży, Publicznego Gimnazjum nr 8 im. Księcia Mazowieckiego Janusza I w Łomży, Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Łomży
  • 48 nauczycieli (44 kobiety i 4 mężczyzn) zatrudnionych w szkołach objętych wsparciem

Wszyscy uczestnicy projektu to osoby uczące się (uczniowie), pracujące – zatrudnione w sektorze publicznym (nauczyciele) zamieszkujące na terenie województwa podlaskiego.

Planowane efekty

Efektem realizacji projektu będzie zwiększenie kompetencji nauczycieli i uczniów w zakresie stosowania e-edukacji oraz rozwiązań TIK w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych uczniów w realnym środowisku szkół zawodowych, uczelni i pracodawców oraz wsparcia decyzji edukacyjno-zawodowych z wykorzystaniem zdalnych zasobów diagnostycznych, informacyjnych i edukacyjnych na temat zawodów oraz inteligentnych specjalizacji regionu wypracowanych metodą projektową przez uczniów i nauczycieli szkól gimnazjalnych we współpracy z pracodawcami oraz szkołami zawodowymi i uczelniami.

Wartość projektu

283 453,45 PLN

Dofinansowanie

269 280,77 PLN

Okres realizacji

01.06.2017-30.06.2018