Kompetentna Gmina – wzmocnienie potencjału administracji samorządowej w zakresie zarządzania rozwojem lokalnym

Fundacja BFKK w okresie od 1 września 2009 roku do 31 marca 2011 roku realizowała projekt “Kompetentna Gmina – wzmocnienie potencjału administracji samorządowej w zakresie Zarządzania Rozwojem Lokalnym” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL), Priorytet V: „Dobre rządzenie”, Działanie 5.2 „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”, Poddziałanie 5.2.1 „Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej”.

Celem projektu było podniesienie wiedzy i kompetencji kadr JST w zakresie Zarządzania Rozwojem Lokalnym, a przez to włączenie gmin województw Polski Wschodniej w kreowanie rozwoju społeczno gospodarczego.

Projekt realizowany był na terenie pięciu województw Polski Wschodniej: podlaskim, warmińsko-mazurskim, lubelskim, świętokrzyskim i podkarpackim. Partnerami projektu byli:

  • Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
  • Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie
  • Politechnika Lubelska
  • Uniwersytet Humanistyczno Przyrodniczy im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie
  • Uniwersytet w Białymstoku
  • Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
  • Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego

W ramach projektu przeprowadzono analizę potrzeb szkoleniowych wśród 120 JST Polski Wschodniej (706 pracowników JST). Wyniki analizy potrzeb szkoleniowych pozwoliły na dopasowanie działań szkoleniowych do rzeczywistych potrzeb JST. Zrealizowano łącznie 63 szkolenia stacjonarne dla 829 pracowników JST Polski Wschodniej oraz szkolenia e-learningowe dla 401 pracowników JST Polski Wschodniej. W ramach projektu opracowane zostały praktyczne podręczniki z zakresu pięciu funkcji Zarządzania Rozwojem Lokalnym: marketingu, planowania, organizowania, finansów i przywództwa. Opublikowane podręczniki zostały przekazane wszystkim JST z pięciu województw Polski Wschodniej.

Projekt współfinansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.