Data publikacji: 14.08.2019

KOMPETENTNY UCZEŃ

WYKWALIFIKOWANY PRACOWNIK

Administrator projektu

Katarzyna Baczyńska-Koc email: kbaczynska@bfkk.pl

Lider projektu

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr

Partnerzy

Powiat Wysokomazowiecki

Realizatorzy

Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE

Działanie

3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

Cel główny

Celem projektu jest podniesienie do końca września 2021 r. kompetencji 100 uczniów (30K, 70M) oraz 11 nauczycieli (9K, 2M) kształcenia zawodowego z ZSZ im.St. Staszica w Wysokiem Mazowieckiem poprzez realizację Zmodernizowanego Programu Rozwojowego, w tym realizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz dodatkowych z zakresu komp. kluczowych i zaw, staży zawodowych, kursów i szkoleń, zajęć na uczelniach wyższych, kursów i staży dla nauczycieli oraz zakup niezbędnego wyposażenia

Do kogo skierowany

Projekt skierowany jest do osób nieaktywnych zawodowo uczących się/kształcących – uczniów i osób zatrudnionych w sektorze publicznym – nauczycieli kształ. zawodowego/instruktorów praktycznej nauki zawodu Zespołu Szkół Zawodowych im. St. Staszica w Wysokiem Mazowieckiem z kierunków kształcenia: technik informatyk, technik ekonomista. Wszyscy uczestnicy projektu to osoby uczące sie , pracujące lub zamieszkujące na terenie województwa podlaskiego w rozumieniu przepisów KC, w tym: UCZNIOWIE- 100 uczniów klas I-IV (30K, 70M) ZSZ w Wys. Maz. NAUCZYCIELE-6 ( nauczycieli kształcenia zaw./instruktorów praktycznej nauki zawodu z wszystkich kierunków kształcenia z pierwszeństwem dla nauczycieli kształcących w wspieranych kierunkach (4K,2M) z ZSZ w Wys. Maz.

Planowane efekty

Celem projektu jest podniesienie do końca sierpnia 2021r. kompetencji 100 U( 30K, 70M) z kierunków Technikum Informatyczne i Technikum Ekonomiczne i oraz doskonalenie kompetencji 6N (4K, 2M) kształcenia zawodowego poprzez realizację Zmodernizowanego Programu Rozwojowego (ZPR). Projekt zakłada utworzenie pracowni zawodowych dla technikum ekonomicznego i informatycznego i wyposażenie ich zgodnie z rekomendacją KOWEZiU, co przyczyni się to do jakościowych zmian w funkcjonowaniu szkoły. Interwencja projektu obejmie 3 poziomy: uczeń, szkoła, otoczenie. Uczniowie będą mogli podnieść i wzmocnić swoje umiejętności teoretyczne i praktyczne poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych – koła naukowe, wycieczki edukacyjne, wyjazdy na uczelnie wyższe, kursy, staże u pracodawców oraz zbudować kompetencje miękkie dzięki uczestnictwu w zajęciach z psychologiem/pedagogiem oraz doradcą zawodowym. Nauczyciele zawodowcy podniosą swoje kompetencje w wyniku realizacji szkoleń/kursów dostosowanych do indywidualnych potrzeb oraz staży w przedsiębiorstwie Projekt zakłada realizację typu nr 2 wg. SZOP Realizacja kompleksowych programów rozwojowych. Zakładane formy wsparcia: 1. Zajęcia grupowe i indywidualne dla U rozwijające kompetencje kluczowe w tym warsztaty psychol-pedag. 2. Podniesienie kompetencji zawodowych U poprzez uczestnictwo w zajęciach zawodowych grupowych i indywidualnych oraz kursach 3. Staże zawodowe dla U i N 4. Podniesienie kompetencji N –kursy indywidualne, szkolenie z zakresu ECDL 5. Platforma współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym szkoły (instytucje, PUP, przedsiębiorcy, uczelnie)

Wartość projektu

1 654 907,52 PLN

Dofinansowanie

1 572 162,14 PLN

Okres realizacji

01.09.2019 - 30.09.2021