Data publikacji: 15.06.2020

KSZTAŁCIMY PROFESJONALISTÓW

Administrator projektu

Ewa Dawdo email: edawdo@bfkk.pl

Lider projektu

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr

Partnerzy

Miasto Suwałki

Realizatorzy

Zespół Szkół nr 4 w Suwałkach

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

III: KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE

Działanie

3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

Cel główny

Celem projektu jest podniesienie do końca września 2020 roku kompetencji 150 uczniów 130K i 20M z kierunków TŻiUG, TTŻ, THOT, THAN, TE, TOT oraz doskonalenie kompetencji 10 nauczycieli: 10 kobiet kształcenia zawodowego poprzez realizację Zmodernizowanego Programu Rozwojowego, w tym realizację zadań dydaktyczno-wyrównawczych z zakresu kompetencji kluczowych i zawodowych, staży zawodowych, kursów i szkoleń, zajęć na uczelniach wyższych, kursów i staży dla nauczycieli oraz zakup niezbędnego wyposażenia.

Do kogo skierowany

Projekt skierowany jest do osób nieaktywnych zawodowo uczących się/kształcących – uczniów/nic i osób zatrudnionych w sektorze publicznym – nauczycieli, nauczycieli kształcenia zawodowego/ instruktorów praktycznej nauki zawodu Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach – organ prowadzący Miasto Suwałki

Planowane efekty

Celem projektu jest podniesienie do końca września 2020 roku kompetencji 150 uczniów 130K i 20M z kierunków TŻiUG, TTŻ, THOT, THAN, TE, TOT oraz doskonalenie kompetencji 10 nauczycieli: 10 kobiet kształcenia zawodowego poprzez realizację Zmodernizowanego Programu Rozwojowego, w tym realizację zadań dydaktyczno-wyrównawczych z zakresu kompetencji kluczowych i zawodowych, staży zawodowych, kursów i szkoleń, zajęć na uczelniach wyższych, kursów i staży dla nauczycieli; 150 uczniów zostanie objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji i nabywania kwalifikacji,; 10 nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu 10 K zostanie objętych wsparciem w programie; 24 uczniów 21K/3M; 100 uczniów 87K/13M zostanie objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji zawodowych w ramach kół naukowych zostanie objętych wsparciem stypendialnym; 80 uczniów 70K/10M zostanie objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji zawodowych w ramach dodatkowych form kształcenia zawodowego oraz zakup niezbędnego wyposażenia.

Wartość projektu

2 059 403,76 PLN

Dofinansowanie

1 956 433,57 PLN

Okres realizacji

01.08.2020 - 31.12.2022