Nauka i e-biznes – innowacyjny model wsparcia przedsiębiorczości @kademickiej w województwie podlaskim

Fundacja BFKK w okresie od 01.04.2012 roku do 31.12.2013 roku realizowała projekt “Nauka i e-biznes – innowacyjny model wsparcia przedsiębiorczości @kademickiej w województwie podlaskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL), Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2. Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy strefy nauki i przedsiębiorstw.

CEL PROJEKTU: Celem projektu było zwiększenie do końca 2013 r. wiedzy i potencjału oraz współpracy podlaskich uczelni wyższych z przedsiębiorstwami z sektora e-biznesu poprzez realizację cyklu szkoleń dla studentów i pracowników naukowych i naukowo- dydaktycznych oraz staży dla pracowników dydaktycznych.

GRUPA DOCELOWA: Grupę docelową stanowiło 200 osób posiadających miejsce zamieszkania na terenie województwa podlaskiego , zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej typu spin-off/spin-out w tym:

 • 150 studentów podlaskich uczelni wyższych , w tym 60 studentek
 • 50 pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych podlaskich uczelni wyższych , w tym 22 kobiety

DZIAŁANIA MERYTORYCZNE ZAPLANOWANE W PROJEKCIE:

 1. PRZEDSIĘBIORCZY STUDENT – W ramach tego bloku realizowanych odbyło się 15 szkoleń 20-godz.:
  1. Szkolenia z zakresu zakładania i finansowania firm typu spin-off/spin-out (maj-grudzień 2012); Program:
   • Prawne aspekty zakładania firm typu spin-off/spin-out
   • Finansowe aspekty zakładania i prowadzenia tego typu firm
   • Zasady wykorzystania infrastruktury naukowej uczelni w prowadzeniu działalności innowacyjnej
   • Źródła finansowania firmy – kredyty, fundusze pożyczkowe i strukturalne
   • Tworzenie biznesplanu
   • Zajęcia praktyczne – przygotowanie dokumentacji planowanego przedsięwzięcia typu spin-off/spin-out
  2. Szkolenia z zakresu e-commerce (styczeń-grudzień 2013); Program:
   • Charakterystyka e-commerce
   • Innowacje i trendy
   • Narzędzia promocyjne
   • Rozwój narzędzi technicznych do obsługi e-commerce
   • Optymalizacja sprzedaży
   • Prawo autorskie w Internecie
   • Logistyka, płatności, obsługa klienta
  3. Szkolenia z zakresu e-marketingu (styczeń-grudzień 2013); Program:
   • Rynek marketingu interaktywnego
   • Lokalizacja serwisów internetowych i corporate identity
   • Konkurencja i benchmarking
   • Usabillityi Accessibility
   • Marketing w wyszukiwarkach – SEO i SEM
   • Multimedia
   • Planowanie i badanie skuteczności kampanii w Internecie
  4. Szkolenia z zakresu e-biznesu (styczeń-grudzień 2013); Program:
   • Pomysł na e-biznes
   • Opracowanie strategii dla e-biznesu
   • Promocja w Internecie, pozycjonowanie stron, e-mailing
   • Narzędzia dla e-biznesie
   • Prawo autorskie w e-biznesie
 2. PRZEDSIEBIORCZY NAUKOWIEC – W ramach tego bloku zrealizowana 10 szkoleń 16-godz.:
  1. Szkolenie z zakresu finansowania komercjalizacji badań w ramach firmy spin-off/spin-out (październik- grudzień 2012); Program:
   • Pojęcie komercjalizacji i transferu technologii
   • Ścieżki komercjalizacji badań naukowych
   • Spółki spin-off/spin-out – jako metoda komercjalizacji badań naukowych
   • Finansowanie komercjalizacji badań
   • Wsparcie Instytucji Transferu Technologii
   • Sposoby skutecznego aplikowania o fundusze na projekty B+R
   • Zajęcia praktyczne – przygotowanie dokładnego planu przedsięwzięcia typu spin-off/spin-out
  2. Szkolenia z zakresu zarządzania własnością intelektualną w e-biznesie (luty-czerwiec 2013); Program:
   • Zarządzanie własnością intelektualną w e-biznesie oraz podstawy prawne ochrony własności intelektualnej
   • Procedury uzyskania praw ochronnych na rozwiązania innowacyjne – procedury krajowe i międzynarodowe
   • Zasady korzystania z praw własności intelektualnej, w tym nabywanie i udzielenie licencji na rozwiązania innowacyjne w e-biznesie
   • Finansowe aspekty zarządzania własnością intelektualną – wycena wartości intelektualnej i możliwości uzyskania wsparcia
   • Strategia zarządzania w e-biznesie
   • Budowanie strategii
 3. PRZEDIĘBIORCZA UCZELNIA – Innowacyjność gospodarki w dużym stopniu zależy od pomysłowości i przedsiębiorczości środowiska naukowego. To uczelnie są miejscami, gdzie dzięki badaniom powstaje nowa wiedza, gdzie kształtują się innowacyjne pomysły i idee, które we współpracy z sektorem gospodarki lub też poprzez przedsiębiorczość środowiska akademickiego wpływają na rozwój społeczno-gospodarczy kraju. W ramach tego projektu utworzona zostanie internetowa platforma współpracy nauki z biznesem w zakresie organizacji staży pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych w firmach z sektora e-biznesu. Platforma będzie stanowiła narzędzie umożliwiające nawiązanie kontaktu z przedsiębiorcą. Staże będą trwały 6 miesięcy, w trakcie których każdy uczestnik otrzyma dodatkowe wsparcie ze strony indywidualnego opiekuna, pracownika przedsiębiorstwa (okresie wrzesień 2012- grudzień 2013 w wymiarze 40 godz./m-c). Staże będą płatne w wysokości 1500 PLN/m-c stażu.
 4. PRZEDSIĘBIORSTWA – Brak innowacyjnej wiedzy i umiejętności praktycznych w prowadzeniu firmy stają się barierą do zakładania własnych firm oraz wykorzystywania swojej wiedzy komercyjnie. Dlatego korzyści ze współpracy obu środowisk w ramach projektu „NAUKA I BIZNES” są obustronne, zarówno dla uczelni, jak i przedsiębiorstw organizujących staże. Przedsiębiorstwa muszą rywalizować na coraz bardziej konkurencyjnym i globalnym rynku, co nie jest możliwe bez wsparcia ze strony nauki. Prowadzone badania naukowe pracowników naukowo-dydaktycznych mogą stać się kluczem do zwiększania swojej pozycji na rynku poprzez działania innowacyjne. Pracownicy naukowi podczas stażu mają możliwość poznania innowacyjnych przedsiębiorstw w sektorze e-biznesu oraz wykorzystania zdobytych doświadczeń w dalszej pracy B+R.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.