Nowe horyzonty – Doradztwo, szkolenia i pośrednictwo pracy dla osób odchodzących z rolnictwa

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr w dniu 31 marca 2007 zakończyła realizację projektu “Nowe Horyzonty – Doradztwo, szkolenia i pośrednictwo pracy dla osób odchodzących z rolnictwa” w ramach Działania 2.3 ZPORR “Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa”. Projekt finansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i oferował bezpłatne szkolenia o poradnictwo zawodowe dla rolników i domowników z terenu naszego województwa. Partnerami projektu było 14 Starostw Powiatowych.

W realizację projektu zaangażowana została również sieć 14 Centrów Aktywizacji Rozwoju (CAR), które pełniły funkcję punktów informacyjno-rekrutacyjnych.

Głównym celem projektu było wyposażenie osób odchodzących z rolnictwa w umiejętności umożliwiające zdobycie nowego zatrudnienia i wykonywania nowego zawodu poza rolnictwem. Dlatego też zaoferowano szkolenia umożliwiające pracę związaną z rozwojem turystyki i agroturystyki, samozatrudnienia w sektorze usług dla rolnictwa i turystyki, a także szkolenia zawodowe związane z modernizacją infrastruktury drogowej i inwestycjami budowlanymi.

Sukcesem projektu jest niewątpliwie aktywizacja samorządów gminnych wobec problemu reorientacji zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich, dlatego też ponad trzydzieści szkoleń zawodowych zrealizowano na terenie gmin uwzględniając potrzeby społeczności lokalnych i możliwości lokalnych rynków pracy. Niepowtarzalna aktywność samorządów gminnych w procesie promocji i rekrutacji do projektu w ramach spektakularnej akcji “Nowe Horyzonty w 44 gminach” zaowocowała przystąpieniem do projektu ponad 5 tysięcy osób na 44 spotkaniach informacyjnych w gminach. To wysokie zainteresowanie projektem było argumentem kontynuacji projektu w ramach nowej edycji przedsięwzięcia pod nazwą “NoweHporyzonty2 – partnerstwa na rzecz obszarów wiejskich”.

Zaangażowanie samorządów gminnych znalazło swój wyraz w specjalnej publikacji wieńczącej cykl badań i seminariów powiatowych zrealizowanych w projekcie, na której 12 gminom przyznano uroczyście z Wojewodą i Marszałkiem Województwa tytuł “Aktywnej gminy 2006”.

Samorządom gminnym i powiatowym oraz sołtysom zaangażowanym w realizacje projektu gratulujemy naszego wspólnego sukcesu. W imieniu własnym oraz w imieniu naszych klientów dziękujemy za zaangażowanie, serce i świeże pomysły doskonalące ofertę naszego projektu i kolejnych przedsięwzięć na rzecz mieszkańców obszarów wiejskich.

Zapraszamy do dalszej współpracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zespół Projektu oraz Zarząd BFKK.