Data publikacji: 05.01.2018

Nowe kwalifikacje

szansą na lepsze jutro

Administrator projektu

Ewa Dawdo (edawdo@bfkk.pl)

Lider projektu

Gmina Mielnik

Partnerzy

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr

Realizatorzy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielniku

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

IX Rozwój lokalny

Działanie

9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego

Cel główny

Podniesienie aktywności 12 (5K, 7M) mieszkańców Gminy Mielnik zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym przy wykorzystaniu instrumentów aktywnej integracji w ramach Programu Aktywności Lokalnej do końca X 2018

Do kogo skierowany

Grupę docelową projektu stanowi 12 osób (5K,7M) zamieszkujących zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego w woj. podlaskim (Gmina Mielnik) na terenie działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, zagrożonych ubóstwem, które nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej oraz osoby długotrwale bezrobotne, nieaktywne zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi lub innymi osobami zależnymi, wykazujące bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.

Planowane efekty

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu: 7 osób

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek): 3 osoby

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu: 2 osoby

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu: 5 osób

Wartość projektu

118 836,93 PLN

Dofinansowanie

112 895,08 PLN

Okres realizacji

01.01.2018-31.10.2018