Nowe szanse – aktywizacja zawodowa i społeczna kobiet opiekujących się osobą zależną

Projekt skierowany jest do 100 kobiet z terenu woj. podlaskiego, nieaktywnych zawodowo lub długotrwale bezrobotnych z uwagi na opiekę nad dziećmi lub innymi osobami zależnymi oraz dodatkowo obejmuje 30 osób zależnych – osób niepełnosprawnych nie korzystających ze wsparcia w ramach projektów realizowanych w Dz. 1.3 PO KL.

CEL PROJEKTU: Powrót na rynek pracy do końca 2010 roku 100 kobiet z terenu woj. podlaskiego zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu opieki nad dzieckiem lub niepełnosprawną osobą zależną. Przez powrót na rynek pracy rozumie się w tym przypadku rozpoczęcie aktywności zawodowej w formie zatrudnienia, stażu, wolontariatu lub pracy w ramach elastycznej formy zatrudnienia zgodnie z rekomendacjami IW EQUAL.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 1. Aktywizacja społeczna do końca 2009 roku 100 kobiet objętych projektem poprzez wsparcie psychologiczne i środowiskowe oraz warsztaty usamodzielniające dla 30 niepełnosprawnych osób zależnych pozostających pod opieką tych kobiet.
 2. Aktualizacja kwalifikacji zawodowych do połowy 2010 roku 100 kobiet objętych wcześniejszymi etapami wsparcia poprzez program szkoleń ogólnych i zawodowych
 3. Integracja zawodowa do końca 2009 roku 100 kobiet objętych wcześniejszymi etapami wsparcia poprzez Indywidualne Plany Działań z wykorzystaniem wiedzy w zakresie elastycznych form zatrudnienia i organizacji pracy.
 4. Ukształtowanie pozytywnych doświadczeń zawodowych do końca 2010 roku 30 kobiet rekomendowanych przez doradców do indywidualnego Coachingu w ramach praktyk zawodowych.

BENEFICJENCI: Grupą docelową projektu jest 100 kobiet z terenu woj. podlaskiego nieaktywnych zawodowo lub długotrwale bezrobotne z uwagi na opiekę nad dziećmi lub innymi osobami zależnymi oraz dodatkowo 30 osób zależnych – osób niepełnosprawnych nie korzystających ze wsparcia w ramach projektów realizowanych w Dz. 1.3 PO KL.

REKRUTACJA: Zgłoszenia należy składać w terminie do 30.08.2009 w siedzibie Wykonawcy lub Partnerów Projektu:

 • Białostockiej fundacji Kształcenia Kadr – ul. Spółdzielcza 8, 15-441 Białystok
 • Caritas Archidiecezji Białostockiej – ul. Warszawska 32, 15-077 Białystok
 • Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku – ul. Warszawska 6, 15-950 Białystok

OFERTA PROJEKTU:

 1. WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE związane z aktywizacją społeczną oferować będzie następujące instrumenty wsparcia dostosowane do specyficznych potrzeb klientów:
  • Warsztaty Psychologiczne “Aktywizacja” 8 godz. warsztaty prowadzone przez psychologa w zakresie budowania motywacji, zwiększenia samooceny oraz umiejętności interpersonalnych.
  • Warsztaty Psychologiczne dla opiekunów “Elastyczność” dla kobiet opiekujących się niepełnosprawną osobą zależną – 8 godz. warsztaty kształtujące bardziej elastyczne postawy opiekunów osób niepełnosprawnych umożliwiających im podjecie aktywności zawodowej z wykorzystaniem elastycznych form pracy.
  • Warsztaty Psychologiczne dla osób zależnych “Samodzielność”dla osób niepełnosprawnych, podopiecznych 30 kobiet biorących udział w projekcie. Warsztaty 8 godz. prowadzone przez psychologa, z doświadczeniem w pracy z osobami niepełnosprawnymi, realizowane będą równolegle i w tym sam miejscu, co warsztaty dla ich opiekunów. Warsztaty w aspekcie edukacyjnym i wychowawczym kształtować będą wśród osób niepełnosprawnych zachowania bardziej samodzielne i społeczne z wykorzystaniem dostępnych ofert dla osób niepełnosprawnych.I- ndywidualne porady psychologiczne “Samoocena” Indywidualne 2 godz. spotkania uczestników z psychologiem prowadzone w trakcie realizacji szkoleń ogólnych. Indywidualna konsultacja psychologa w trakcie trwania projektu pozwoli przełamać bariery i trudności związane z udziałem w projekcie osoby biernej, z tendencją do wycofania i zewnątrzsterowności.
 2. WSPARCIE SZKOLENIOWE:
  • Szkolenia Ogólne – przygotowujące do podjęcia pracy w najbardziej poszukiwanych zawodach na podlaskim rynku pracy w obszarze prac administracyjnych, biurowych i handlowych, składające się z modułu obsługi komputera i sekretariatu oraz modułu stylizacji i wizażu pełniącego dodatkową rolę zajęć integracyjnych i motywacyjnych zwiększających samoocenę i pewność siebie uczestniczek.
  • Szkolenia Specjalistyczne. Tematyka modułów zgodna jest z kompetencjami deficytowymi na podlaskim rynku pracy: “Kadry i płace”, “Podstawy księgowości”, “Techniki sprzedaży”, “Język obcy”
 3. PORADNICTWO ZAWODOWE:
  • Poradnictwo grupowe “Predyspozycje zawodowe” Celem 8 godz. warsztatów prowadzonych przez doradcę zawodowego będzie diagnoza i określenie kluczowych predyspozycji zawodowych i osobowościowych – Indywidualnego Planu Działań.
  • Poradnictwo Indywidualne “Wybór zawodu” 2 godz. indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym, których celem będzie omówienie nowych perspektyw zawodowych związanych z umiejętnościami zdobytymi w trakcie szkoleń. Doradca zawodowy oceni klientów pod kątem możliwości samodzielnego poszukiwania pracy i rekomenduje 30 osób, do dodatkowego wsparcia metodą Coachingu.
 4. STAŻE ZAWODOWE z zastosowaniem metod Coachingu – praktycznej nauki zawodu z udziałem zatrudnionego w projekcie opiekuna stażu – realizowane z udziałem rzemieślników i przedsiębiorców dla osób wskazanych przez doradców i psychologów do dodatkowego wsparcia, organizowane przez Izbę Rzemieślniczą i Przedsiębiorczości w Białymstoku.

PARTNERZY PROJEKTU:

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.04.2009 – 30.06.2010

BIURO PROJEKTU: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, ul. Spółdzielcza 8, 15-441 Białystok, tel. 085 653 77 00