Platforma Mobilnościowa EUROmobilni

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr we współpracy z Partnerem zagranicznym EUROCULTURA realizowała projekt skierowany m.in. do pracowników i instytucji rynku pracy pod nazwą „Skuteczne Systemy Mobilności – współpraca polskich i włoskich instytucji rynku pracy na rzecz zwiększenia ponadnarodowej mobilności pracowników” Nr projektu: POWR.04.03.00-IP.07-00-001/16, Program Operacyjny Wiedza edukacja rozwój, Oś-IV innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie – 4.3 Współpraca ponadnarodowa. Efektem pracy ekspertów jest wypracowanie produktu – platformy mobilności ‘EURO mobilni’. Głównym założeniem platformy jest stworzenie realnej możliwości do szybkiego porozumiewania się pomiędzy instytucjami rynku pracy, a osobami wyjeżdżającymi za granice w poszukiwaniu pracy. W wymiarze materialnym produkt przyjął postać narzędzia informatycznego – platformy mobilności gotowej do wdrożenia wraz z zestawem procedur działania i jej obsługi w postaci podręcznika wdrożeniowego zawierającego instrukcje i rekomendacje.

 

Narzędzie jakim jest platforma mobilności umożliwia zdalną opiekę nad osobami wyjeżdżającymi do pracy poprzez trzy funkcjonalności:

– możliwość prowadzenia zdalnego coachingu – opieka nad pracownikiem poza granicami kraju,

– zdalna nauka języka metodą blended learning zarówno poprzez możliwość wykorzystania SKYPA jak i możliwość umieszczania materiałów szkoleniowych i e-learningowych na platformie.

– możliwość zdalnej obsługi prawnej – poprzez zamieszczanie na platformie plików zawierających informacje na temat uwarunkowań prawnych w danym kraju, np. informacje dotyczące umów pracowniczych, ubezpieczeń, praw pracownika znajdującego się poza granicami swego macierzystego kraju.

 

Wypracowane narzędzie udostępnione jest do nieodpłatnego użytkowania przez instytucje rynku pracy oraz ich Klientów. Platforma EUROmobilni umieszczona jest na stronie http://mobilnosc.eu.