Data publikacji: 12.08.2019

PRACOWNIK NA MIARĘ

– DORADZTWO I SZKOLENIA DLA OSÓB PRACUJĄCYCH PO 30 ROKU ŻYCIA

Osoby pracujące zatrudnione na umowach cywilnoprawnych lub umowach czasowych zapraszamy do udziału w projekcie szkoleniowym. Rozwijaj swoje kompetencje do pracy i trwałego zatrudnienia

 

załącznik do pobrania:

Pracownik Na Miarę – Oferta Projektu

 

 

 

Administrator projektu

MICHAŁ SKARZYŃSKI (mskarzynski@bfkk.pl)

Lider projektu

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

II. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA

Działanie

2.1 ZWIĘKSZANIE ZDOLNOŚCI ZATRUDNIENIOWEJ OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ ZATRUDNIENIA ORAZ OSÓB POSZUKUJĄCYCH PRACY, PRZY WYKORZYSTANIU AKTYWNEJ POLITYKI RYNKU PRACY ORAZ WSPIERANIE MOBILNOŚCI ZASOBÓW PRACY

Cel główny

Celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy do końca grudnia 2020r. 230 osób (23K/207M) będących w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, w szczególności z powodu pracy na um. krótkoterminowych, cywilno-prawnych,  na czas określony zamieszkujących powiat białostocki, sokólski i miasto Białystok poprzez kompleksowe wsparcie realizowane na podstawie Indywidualnych Planów Działań.

Do kogo skierowany

Grupę docelową projektu stanowić będzie 230 osób po 30 r. życia pracujących na umowach krótkoterminowych, umowach czasowych 220 osób, pracujących w ramach umów cywilno-prawnych 10 osób, zam. w rozumieniu KC powiat miasta Białystok, powiat białostocki i powiat sokólski.

Planowane efekty

Zapewnienie wzrostu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia osób w niekorzystniej sytuacji na rynku pracy w szczególności zatrudnionych na umowach krótkoterminowych po 30 roku życia.

Wartość projektu

1 246 526,40 PLN

Dofinansowanie

1 184 175,15 PLN

Okres realizacji

01.07.2019 - 30.06.2021