Razem można więcej – aktywizacja zawodowa i społeczna Amazonek w oparciu o model asystenta osoby niepełnosprawnej

Fundacja BFKK w okresie od 01.07.2014 roku do 30.06.2015 roku realizowała projekt „RAZEM MOŻNA WIĘCEJ – aktywizacja zawodowa i społeczna Amazonek w oparciu o model asystenta osoby niepełnosprawnej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL), Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4. Niepełnosprawni na rynku pracy, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt „RAZEM MOŻNA WIĘCEJ – aktywizacja zawodowa i społeczna Amazonek w oparciu o model asystenta osoby niepełnosprawnej” był realizowany przez Białostocką Fundację Kształcenia Kadr z partnerem merytorycznym Klubem Amazonki w Białymstoku.

Projekt skierowany był do 100 osób pozostających bez zatrudnienia zamieszkujących teren województwa podlaskiego, zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności (własnej lub w otoczeniu), ubóstwa lub bezrobocia. W tym do 50 kobiet niepełnosprawnych (KN) oraz 25 kobiet i 25 mężczyzn – asystentów kobiet niepełnosprawnych (opiekunów, partnerów, osób z najbliższego otoczenia kobiet niepełnosprawnych oraz wolontariuszy, członków Klubu Amazonek).

Zaplanowane instrumenty wsparcia składały się na kompleksową usługę reorientacji zawodowej prowadzącej klienta do kluczowych kompetencji i aktywności zawodowej poprzez połączony ze sobą schemat usług doradczych oraz szkoleniowych.

 1. WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE związane z aktywizacją społeczną realizowane było w formie warsztatów psychologicznych:
  • WARSZTATY PSYCHOLOGICZNE DLA KOBIET NIEPEŁNOSPRAWNYCH (KN) I ASYSTENTÓW KN „RAZEM” (10 godz.) dwudniowe warsztaty wyjazdowe prowadzone przez psychologa w zakresie budowania motywacji, zwiększania samooceny oraz umiejętności interpersonalnych. Zajęcia odbywały się w dwóch równolegle prowadzonych grupach KN i asystentów KN. Ze względu na cel i specyfikę warsztatów, przewidziano możliwość łączenia obu grup, oraz prowadzenia zajęć symultanicznie prze dwóch psychologów.
  • INDYWIDUALNE PORADY PSYCHOLOGICZNE „SAMOOCENA” DLA KN (2 godz.) indywidualna konsultacja wyspecjalizowanego psychologa, której celem jest przełamanie barier i trudności związanych z udziałem w projekcie osoby biernej, z tendencją do wycofania i zewnątrz sterowności.
 2. WSPARCIE SZKOLENIOWE pełniło kluczową rolę w reintegracji zawodowej i społecznej uczestników oferując następujące instrumenty wsparcia:
  • SZKOLENIA OGÓLNE DLA KN (40 godz.) celem szkoleń było przygotowanie do pracy w najbardziej poszukiwanych zawodach na podlaskim rynku pracy w obszarze prac administracyjnych, biurowych, handlowych. Na szkolenia ogólne składały się m.in.: moduły komunikacji społecznej, obsługi sekretariatu i klienta oraz stylizacji wizażu.
  • SZKOLENIA DLA ASYSTENTÓW KN (40 godz.) szkolenia na osobistego trenera osoby niepełnosprawnej miały na celu podniesienie poziomu ich kompetencji zawodowych i umiejętności w kontaktach z szczególną grupą podopiecznych. Szkolenia przygotowywać będą do pokonywania barier fizycznych i psychicznych związanych z niepełnosprawnością kobiet amazonek.
  • SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE DLA KN (70 godz. wybrane po spotkaniu z doradcą zawodowym przez absolwentki szkoleń ogólnych) w ramach działania przewidywane były realizacje szkoleń zgodnych z kompetencjami deficytowymi na podlaskim rynku pracy oraz zbadanymi realnymi potrzebami Beneficjentek. Proponowana tematyka szkoleń: „Obsługa komputera i Internetu”, „Szkolenia handlowe”, „Język obcy”.
 3. PORADNICTWO ZAWODOWE pełniło kluczową rolę w aktywizacji zawodowej uczestników, oferując następujące instrumenty wsparcia:
  • PORADNICTWO GRUPOWE DLA KN I ASYSTENTÓW KN „ELASTYCZNOŚĆ” (10 godz.) dwudniowe warsztaty wyjazdowe prowadzone przez doradcę zawodowego. Celem warsztatów jest diagnoza i określenie własnych kluczowych predyspozycji zawodowych i osobowościowych oraz rodzajów aktywności zawodowej z wykorzystaniem elastycznych form pracy, podczas warsztatów rozpoznane zostaną kluczowe predyspozycje zawodowe które, będą podstawą wyboru szkolenia specjalistycznego oraz kierunku Indywidualnego Planu Działań. Zajęcia będą odbywały się w dwóch równolegle prowadzonych grupach KN i asystentów KN. Ze względu na cel i specyfikę warsztatów, przewidziana jest możliwość łączenia obu grup, oraz prowadzenia zajęć symultanicznie prze dwóch psychologów.
  • PORADNICTWO INDYWIDUALNE DLA KN „INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA” (dla absolwentek szkoleń specjalistycznych, 2 godz.) indywidualne konsultacje z doradcą zawodnym, których celem będzie omówienie nowych perspektyw zawodowych związanych z umiejętnościami zdobytymi podczas szkoleń oraz ocena możliwości samodzielnego poszukiwania pracy.
 4. ASYSTA NA RZECZ ZATRUDNIENIA DLA KN I ASYSTENTÓW KN(2 m-c.) realizowana wspólnie przez wszystkich asystentów na rzecz aktywizacji zawodowej i osobistego wsparcia KN. Wsparcie polega na dwumiesięcznym, płatnym, osobistym asystowaniu, wspieraniu KN w powrocie na rynek pracy i tym samym do podjęcia w sferze aktywności społecznej.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.